اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 399931

شناسه ملی: 10320506675

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/01:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای فرشاد کافی به شماره ملی 136080XXXX به شماره شناسنامه 0 تاریخ تولد 2/6/1370 فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ 000/000/985/4 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/085/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 20/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز مجرد به شماره ملی 146530XXXX و خانم لیلا کوه بر به شماره ملی 006642XXXX و آقای فرشاد کافی به شماره ملی 136080XXXX . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز مجرد به شماره ملی 146530XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا کوه بر به شماره ملی 006642XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشاد کافی به شماره ملی 136080XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فرشاد کافی به شماره ملی 136080XXXX به سمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 20/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی