اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 213

شناسه ملی: 10260191431

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره عبارتند از خانم اشرف زمینی آرانی بشماره ملی 619958XXXX و آقای اصغر خالقی آرانی بشماره ملی 619974XXXX و آقای محمد خالقی آرانی بشماره ملی 619950XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند.موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 و شماره ثبت 31263 بسمت بازرس اصلی و آقای حسین مرشدیان مقدم آرانی بشماره ملی 619964XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای 1394 و 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 961121XXXX55571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم اشرف زمینی آرانی بشماره ملی 619958XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای اصغر خالقی آرانی بشماره ملی 619974XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد خالقی آرانی بشماره ملی 619950XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل(آقای محمد خالقی آرانی )منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 961121XXXX44599 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 بسمت بازرس اصلی و آقای حسین مرشدیان مقدم آرانی بشماره ملی 619964XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951004XXXX26505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/1395 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 4 ریال به مبلغ 000 000 000 10 ریال از محل واریز نقدی و بالا بردن مبلغ اسمی سهام طی گواهی بانکی شماره 9 - 482 مورخ 24/9/1395 نزد بانک صادرات شعبه آران و بیدگل افزایش یافت.ماده 5 اصلاحی:سرمایه شرکت مبلغ 000 000 000 10 ریال منقسم به 1000 سهم با نام عادی 000 000 10 ریالی که تماماً پرداخت شد. ش 951004XXXX79112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شناسه ملی 103208XXXX2 و شماره ثبت 31263 بسمت بازرس اصلی و حسین مرشدیان مقدم آرانی بشماره ملی 619964XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950613XXXX67807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/09/1394 خانم اشرف زمینی آرانی بشماره ملی 619958XXXX و آقای اصغر خالقی آرانی بشماره ملی 619974XXXX و آقای محمد خالقی آرانی بشماره ملی 619950XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای حسین مرشدیان مقدم آرانی بشماره ملی 619964XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای محسن مرشدی آرانی بشماره ملی 619914XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.تراز مالی سال 93 به تصویب رسید. ش 941014XXXX74663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1394 خانم اشرف زمینی آرانی بشماره ملی 619958XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر خالقی آرانی بشماره ملی 619974XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد خالقی آرانی بشماره ملی 619950XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل (محمد خالقی آرانی) منفردا و بامهر شرکت معتبر می باشد. ش 941014XXXX53567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/05:

الف ـ باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 5/7/93 شرکت مذکور: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 شرکت بتصویب رسید. 2 ـ خانم اشرف زمینی آرانی فرزند اسداله متولد 1344 به ش ش 557 و کد ملی 619958XXXX عضو و بسمت رییس هییت مدیره و آقایان اصغر خالقی آرانی فرزند محمد متولد 1363 به ش ش 56 و کد ملی 619974XXXX عضو و بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمد خالقی آرانی فرزند حسن متولد 1336 به ش ش 198 و کد ملی 619950XXXX عضو و بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده ( 12/6/94 ) انتخاب شدند. 3 ـ آقایان حسین مرشدیان مقدم آرانی فرزند علی اصغر به ش ش 242 و شماره ملی 619964XXXX متولد 1351 و محسن مرشدی آرانی فرزند رضا به ش ش 10475 متولد 1354 کد ملی 619914XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1889048 رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بید گل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/23:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/6/92 شرکت مذکور: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال های مالی 1390 و 1391 شرکت بتصویب رسید. 2 خانم اشرف زمینی آرانی فرزند اسدالله شماره شناسنامه 557 متولد 1344 کد ملی 619958XXXX عضو و به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس خالقی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1657 متولد 1359 کد ملی 126194XXXX عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد خالقی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 198 متولد 1336 کد ملی 619950XXXX عضو و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش 104700XXXX110714XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/29:

الف: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ 25/11/1391 شرکت مذکور: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال های مالی 1390 شرکت بتصویب رسید. 2 آقایان فخرالله باغبانی آرانی و ابراهیم مهدویان آرانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ب: باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/11/1391 شرکت مذکور: با افزایش مبلغ اسمی سهام از مبلغ ده هزار ریال به چهار میلیون ریال سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به چهار میلیارد ریال افزایش که مبلغ افزایشی و تعهدی طی گواهی شماره 541/16060/53 مورخ 26/11/1391 بانک تجارت شعبه آران کد 16060 بحسا به شماره 160656XXXX واریز که به تبع آن ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت. ماده 5 اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به یک هزار سهم با نام چهار میلیون ریالی که تماما نقدی پرداخت شده است. ش 104700XXXX110560XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 29/5/90 شرکت مذکور : 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 1388 و 1389 شرکت بتصویب رسید . 2 خانم اشراف زمینی آرانی عضو به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس خالقی آرانی عضو و به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد خالقی آرانی عضو و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . 3 آقایان فخر الله باغبانی آرانی و ابراهیم مهدویان آرانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیید شد . 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت خواهد بود . سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 27/3/1388 شرکت مذکور. 1 تراز و حساب سود و زیان مالی 87 شرکت بتصویب رسید. 2 خانم اشرف زمینی آرانی عضو و به سمت رییس، آقای عباس خالقی آرانی عضو به سمت نایب رییس، آقای محمد خالقی آرانی عضو و به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال، آقایان فخرالله باغبانی و ابراهیم مهدویان آرانی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل منفرد همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت. رییس ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مورخ 22/1/1386 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره: 1 - خانم اشرف زمینی آرانی عضو و به سمت رییس- آقایان عباس خالقی آرانی عضو و به سمت نایب رییس و محمد خالقی آرانی عضو و به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و آقایان فخر اله باغبانی آرانی و ابراهیم مهدویان آرانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب نامبرده رییس یا نایب رییس منفردا حق امضا خواهند داشت. ییس ثبت اسناد و املاک آران و بیدگل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی