اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1362

شناسه ملی: 10420156124

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 6451775459

آدرس: شوشتر ، بخش مرکزی ، شهر شوشتر ، شوشتر نو ، کوچه فرعی ، خیابان سکتور 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شوشتر به آدرس شوشتر ، بخش مرکزی ، شهر شوشتر، شوشتر نو ، کوچه فرعی ، خیابان سکتور 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف ـ کدپستی 645177XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980415XXXX85626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسقلی قربانی به شماره ملی 188176XXXX ـ محمد قربانی به شماره ملی 188162XXXX و پروانه قربانی به شماره ملی 188226XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. افشین احمدی سعید بشماره ملی 184165XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا بهداروند بشماره ملی 188052XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950312XXXX81508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای لوله کشی گاز و نفت و ساخت مخزان و تاسیسات به موضوعات شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950312XXXX34503 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عباسقلی قربانی به شماره ملی 188176XXXX رییس هییت مدیره ـ محمد قربانی به شماره ملی 188162XXXX مدیرعامل و پروانه قربانی به شماره ملی 188226XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950312XXXX43404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/11:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 05/01/93 که طی نامه وارده به شماره 91 مورخ 06/01/93 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: مرتضی قربانی مدیر عامل و عباسقلی قربانی رییس هییت مدیره، محمد قربانی نایب رییس هییت مدیره و پروانه قربانی منشی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها منفردا با امضای عباسقلی قربانی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد افشین احمدی سعید بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. کلیه اعضای هییت مدیره و مدیر عامل و بازرسان اقرار و تعهد نمودند که دارای سابقه سوپیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشند. ش 301100XXXX140237XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی