اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 49420

شناسه ملی: 10320133987

تاریخ ثبت: 1388/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

کد پستی: 9135755873

آدرس: مشهد خیابان اندرزگو اندرزگو 2 پلاک 6

تاریخ تاسیس: 1388/09/30

تاریخ تاسیس: 1388/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/01:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/30:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/17:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 9/4/1398 و پیرو صورت جلسه تنفسی مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی منتهی به 30 9 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی 108400XXXX9 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (منتهی به 30 آذر 1398 ) انتخاب شدند ش 980609XXXX02109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی 003733XXXX و شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت 399279 و شناسه ملی 103205XXXX به نمایندگی آقای محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی 004109XXXX و شرکت جهان گردش فدک (سهامی خاص) به شماره ثبت 394420 و شناسه ملی 103204XXXX8 به نمایندگی آقای رضا طاهریا به شماره ملی 070029XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 30/8/99 انتخاب شدند ش 980514XXXX93275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدهاشم رکن تهران به کد ملی 004109XXXX به نمایندگی شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت 399279 و شناسه ملی 103205XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای رضا طاهریا به شماره ملی 070029XXXX به نمایندگی شرکت جهان گردش فدک (سهامی خاص) به شماره ثبت 394420 و شناسه ملی 103204XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی 003733XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ آقای علیرضا معینی زاده به شماره ملی 093944XXXX (خارج ازسهامداران واعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ 30/8/99 انتخاب شدند. 2 ) کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته وبرات وهمچنین عقودوقراردادها با دوامضا از چهار امضای سه نفر اعضای هییت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش 980514XXXX30645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -ماده 31 و 34 وبند 21 ماده 40 وماده 51 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح شد ش 980225XXXX13921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -اختیارات هییت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید ش 980225XXXX35169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت 399279 و شناسه ملی 103205XXXX9 جناب آقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی 003733XXXX جناب آقای محمدرضا امیرحسنخانی به شماره ملی 085926XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسالل انتخاب شدندوبا امضا صورتجلسه حاضر قبولی خویش را اعلام نمودندموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی 103801XXXX6 به سمت بازرس اصلی وآقای مسعود رافعی کریم آباد به شماره ملی 092126XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی (سال مالی منتهی به 30/9/1397 ) انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ش 971106XXXX72105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهاشم رکن تهران به کد ملی 004109XXXX به نمایندگی شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت 399279 و شناسه ملی 103205XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی به کد ملی 003733XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا امیرحسنخانی به کد ملی 085926XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ب) آقای علیرضا معینی زاده به کد ملی 093944XXXX (خارج ازسهامداران واعضای هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته وبرات وهمچنین عقود وقراردادها با امضا مدیرعامل وامضای یکی از اعضای هییت مدیره ودر غیاب مدیرعامل دونفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ش 971106XXXX15751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا طاهریا به نمایندگی شرکت جهان گردش فدک جایگزین آقای احمدرضا رستمی گردید در نتیجه آقای حسن عباسی معروفان به شماره ملی 150210XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا طاهریا به شماره ملی 070029XXXX به نمایندگی شرکت جهان گردش فدک به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدمسعود مهدوی به شماره ملی 006127XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره وآقای علیرضا معینی زاده به شماره ملی 093944XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره)برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تاتاریخ 20/06/1395 انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940904XXXX41284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: (ساخت و تجهیز و بهره برداری هتل ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی های اعتبار جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ نشانی شرکت از محل قبلی به آدرس: مشهد خیابان اندرزگو ـ اندرزگو 2 پلاک 6 کدپستی 913575XXXX تغییر یافت. ش 930730XXXX36947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان سیدمسعود مهدوی و حسن عباسی معروفان و شرکت جهان گردش فدک به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت 11021 و آقای محسن رضایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ش 930730XXXX85752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن عباسی معروفان به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای احمدرضا رستمی به نمایندگی از شرکت جهان گردش فدک به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای سیدمسعود مهدوی به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا معینی زاده به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا) ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930730XXXX98715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان خراسان رضوی واحد مشهد به نشانی جدید استان خراسان رضوی شهر مشهد خ کوهسنگی کوهسنگی 8 ساختمان افق ط 3 واحد 11 کدپستی 917463XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/10/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 3/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/1/1392 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسعود مهدوی به شماره ملی 006127XXXX و آقای حسن عباسی معروفان به شماره ملی 150210XXXX و شرکت فدک کوثر توس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ 27/1/1392 . در تاریخ 26/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی 396170XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت فدک کوثر توس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت رییس هییت مدیره و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر جعفر شقاقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمید وحدتی پویا به شماره ملی 006210XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 23/12/1391/2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره با یکی از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 29/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 23/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بهنام عرب یارمحمدی به شماره ملی 007757XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد عبدی خواجه غیاثی به شماره ملی 008322XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/12/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی 396170XXXX و شرکت فدک کوثر توس سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رسمتی و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی تا تاریخ 23/12/1391 . در تاریخ 29/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 1000 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 11/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 11/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/9/1388 تحت شماره 360708 و شناسه ملی 103201XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: راهسازی پل سازی ابنیه پیمانکاری ساخت و ساز ساختمان سازی و جدول کشی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی دولتی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران کریمخان خردمند جنوبی کوچه یگانه پلاک 16 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 112686392 مورخ 23/9/1388 نزد بانک صادرات شعبه تهران زند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد عبدی خواجه غیاثی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمدباقر ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حمید وحدتی پویا به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حمید وحدتی پویا به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای بهنام عرب یارمحمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای محمدرضا عزتی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/6/1388 تحت شماره 7837 و شناسه ملی 103201XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه امورساختمانی ومحوطه سازی وراه سازی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان بوشهر ـ شهربوشهر امامزاده کوچه مهر 18 انتهای کوچه 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 100000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 229/37325 مورخ 2/6/1388 نزد بانک ملت شعبهمنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی فتحی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدفتحی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای یوسف فتحی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای یوسف فتحی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد محمدفتحی با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای ناصر هاشم پور به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عبداله عباسپور به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی