اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003280845

تاریخ ثبت: 1392/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: مازندران نکا خیابان شهدا کوچه شهید ابراهیمی آپارتمان تقوی طبقه اول

کد پستی: 4841854545

تاریخ تاسیس: 1392/01/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/17:

خلاصه اساسنامه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق که شناسه ملی 140032XXXX5 در تاریخ 15/12/91 شماره ثبت 1215 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی گردید. الف) موضوع فعالیت عبارت است از: خدماتی با انجام هر نوع فعالیت اقتصادی، پیمانکاری ساخت و هر نوع فعالیت های مشارکتی و انجام هر گونه خدمات خصوصی و عمومی طبق مجوزهای لازم. ب) مدت فعالیت: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود ج) مرکز اصلی شرکت: مازندران نکا خیابان شهدا کوچه شهید ابراهیمی آپارتمان تقوی طبقه اول کدپستی 484185XXXX تلفن: 091115XXXX7 5640437 د) تابعیت: دولت جمهوری اسلامی ایران ه) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی بوده که سهام الشرکا خانمها زینب حسن پورکوهساری و معصومه حسن پور کوهساری هرکدام بطور مساوی پانصد هزار ریال معادل 50 % سرمایه شرکت می باشد که در اختیار مدیر عامل نزد صندوق شرکت تودیع گردید. و) اولین هییت مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت: طبق اولین صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و شرکای مورخ 12/12/91 خانمها زینب حسن پور کوهساری با کد ملی 499988XXXX مدیر عامل و معصومه حسن پور کوهساری با کد ملی 499990XXXX به سمت هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای زینب حسن پور کوهساری مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ز) انحلال شرکت مطابق با ماده 114 قانون تجارت و ترتیب تقسیم سود و زیان و رسیدگی بحسابهای سالیانه طبق مواد 20 و 21 اساسنامه می باشد. ک) اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تنظیم و تصویب و به امضای شرکا رسید. ش 801220XXXX110554XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی