اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3244

شناسه ملی: 10861548790

تاریخ ثبت: 1384/02/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1398 ، 06 ، 02 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 -آقای احمد عرابی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم یا سمن حسن پورها به سمت رییس هییت مدیره، و آقای ابراهیم القیسی به نمایندگی از شرکت سارو سازه کیش به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، وعقوداسلامی وسایر اوراق عادی واداری با امضای یاسمن حسن پورها و احمد عرابی هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 -آقای داود شاکری به شماره ملی 005785XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن جزایزی به شماره ملی 181798XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 -روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980626XXXX69210 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 28/2/84 تحت شماره 3244 در این واحد به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: احداث ساختمان و چاه- حفاری- تهیه و توزیع مصالح و ابزار آلات مورد نیاز و سایر امور مربوط به احداث- ایجاد فضای سبز و درختکاری و تهیه بذر و نهال مورد نیاز و سایر موارد مرتبط- حمل و نقل هوایی و زمینی و ترانزیت کالا و ارسال مراسلات 2 - مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش- بازار ونوس- طبقه اول- غرفه NE 118 - صندوق پستی 791 3 - میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 1 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 10 ، 000 ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره 258/1010/48 مورخ 28/2/84 بانک تجارت شعبه مرکزی کیش به حساب جاری شرکت واریز گردید. 4 - مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران شرکت: آقای گودرز گودرزی به سمت رییس هییت مدیره- خانم فاطمه معظمی گودرزی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم حسن القیسی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 8 - اولین بازرسان: آقای مرتضی مرد علی به عنوان بازرس اصلی و آقای یاسر یکه دهقان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی