اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33572

شناسه ملی: 10861482670

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 6177861176

آدرس: شهرک صنعتی شماره 3 نبش تلاش 3

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه تدبیر ارقام اسپادانا به شناسه ملی 140081XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آنا عسگری جهانگیری به شماره ملی 197230XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980327XXXX94691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای فرشید فرجی به شماره ملی 526943XXXX مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ خانم زهرا فرجی کاهکش به شماره ملی 175384XXXX نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم فرجی کاهکش به شماره ملی 175435XXXX عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951112XXXX63718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشید فرجی به شماره ملی 526943XXXX و خانم زهرا فرجی کاهکش به شماره ملی 175384XXXX و خانم مریم فرجی کاهکش به شماره ملی 175435XXXX .نعیم دریس به شماره ملی 181901XXXX به عنوان بازرس اصلی و احسان شجاعی به شماره ملی 197156XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951112XXXX80856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنج میلیون سهم ده هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/12/1393 تکمیل امضا گردیده است. ش 940525XXXX90228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشید فرجی به شماره ملی 526943XXXX و زهرا فرجی کاهکش به شماره ملی 175384XXXX و حسین فرجی کاهکش به شماره ملی 175736XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آنا عسکری جهانگیری به شماره ملی 197230XXXX به عنوان بازرس اصلی و ماه زینب حیدرپوریان به شماره ملی 197040XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 930715XXXX50524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشید فرجی به شماره ملی 526943835 به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و زهرافرجی کاهکش به شماره ملی 175384XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین فرجی کاهکش به شماره ملی 175736XXXX به سمت عضو هییت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس شهرک صنعتی شماره 3 نبش تلاش 3 کدپستی: 617786XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 930715XXXX01759 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تولید قطعات سیال حفاری به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 930715XXXX68187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 10/1/90 و هییت مدیره مورخ 10/1/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرشید فرجی رییس هییت مدیره و مدیرعامل، زهرا فرجی کاهکش نایب رییس هییت مدیره، ماهرخ فرجی کاهکش عضو هییت مدیره رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 7/10/89 و هییت مدیره مورخ 7/10/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتنداز: فرشید فرجی رییس هییت مدیره ـ زهرا فرجی کاهکش نایب رییس هییت مدیره ـ ماهرخ فرجی کاهکش عضو هییت مدیره ـ حاجت شمی پور مدیرعامل و عضو حق امضا اوراق مالی و اسناد مالی و چک سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه روزان جهت آگهی تعیین شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتنداز: آناعسکری جهانگیری بازرس اصلی ـ امید صالحی بازرس علی البدل ساخت تهیه و تامین دکلهای حفاری و ادوات و تجهیزات مرتبط با آن و خدمات پشتیبانی و فنی به موضوع شرکت اضافه شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی