اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 499056

شناسه ملی: 14006202997

تاریخ ثبت: 1395/07/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/07/07

کد پستی: 3341683115

آدرس: تهران ، لواسان ، بلوار امام خمینی ره ، مجتمع تجاری اسکای سنتر ، جنب دادگستری ، طبقه اول ، واحد 14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

40,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/09/1398 و مجوز شماره 391686/98 مورخ 13/11/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهراد سیدزارع به شماره ملی 006849XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای بهمن سیدزارع به شماره ملی 045244XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 981130XXXX93891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1398 و مجوز شماره 334987/98 مورخ 30/9/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهراد سیدزارع به شماره ملی 006849XXXX آقای بهمن سیدزارع به شماره ملی 045244XXXX خانم المینا نافذی به شماره ملی 011691840 به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 981014XXXX44104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/07/1398 و مجوز شماره 334987/98 مورخ 30/9/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده " 22 " اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت: "ماده " 22 هییت مدیره صرافی متشکل از 3 عضو است که توسط شرکا از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند." پ 981014XXXX75602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1398 و مجوز شماره 173680/98 مورخ 23/05/1398 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهراد سیدزارع به شماره ملی 006849XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره، به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980812XXXX60530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1398 و مجوز شماره 173680/98 مورخ 23/5/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا طوسی به شماره ملی 006409XXXX بموجب سند صلح شماره 21234 مورخ 17/9/97 دفتراسناد رسمی 1153 حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه خود را به خانم المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX و آقای بهمن سیدزارع به شماره ملی 045244XXXX منتقل نمود و از ردیف شرکای شرکت خارج گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: - آقای بهراد سیدزارع به شماره ملی 006849XXXX دارای 38 . 000 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه - خانم المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX دارای 400 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه - آقای بهمن سیدزارع به شماره ملی 045244XXXX دارای 1 . 600 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه پ 980716XXXX11830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/04/1398 و مجوز شماره 173680/98 مورخ 23/5/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX و آقای بهراد سیدزارع به شماره ملی 006849XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 980717XXXX40586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1396 و مجوز شماره 134927/96 مورخه 4/5/96 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محمدرضا طوسی که دارای 36XXXXXXXX ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 16XXXXXXXX ریال از سهم الشرکه خود را طی سند صلح 30403 مورخه 20/4/96 دفترخانه شماره 876 تهران به آقای بهراد سیدزارع، فرزند سید محمد، متولد تهران، به شماره شناسنامه 8957 و شماره ملی 006849XXXX به آدرس تهران، خیابان ولیعصر کوچه افق پلاک 21 منتقل نمود اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از نقل و انتقال فوق به شرح ذیل اعلام می گردد: - آقای بهراد سیدزارع 006849XXXX دارای 38XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه - آقای محمدرضا طوسی 006409XXXX دارای 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه پ 960525XXXX58791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/07:

تاسیس شرکت تضامنی صرافی بهراد سیدزارع و شرکا درتاریخ 07/07/1395 به شماره ثبت 499056 به شناسه ملی 140062XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزیاز طریق کارگزاران در چارچوب قوانین ارزی می باشد. مرکز اصلی شرکت: تهران، لواسان، بلوار امام خمینی ره، مجتمع تجاری اسکای سنتر، جنب دادگستری، طبقه اول، واحد 14 کدپستی : 334168XXXX سرمایه شرکت مبلغ: 4XXXXXXXX00 ریال می باشد. مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مدیران شرکت:محمدرضا طوسی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 006409XXXX دارنده 36XXXXXXXX ریال سهم الشرکه بهراد سیدزارع به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 006849XXXX دارنده 364XXXX0000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه پ 950707XXXX82558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی