اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 413537

شناسه ملی: 10320643360

تاریخ ثبت: 1390/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1645613731

آدرس: تصفیه به نشانی تهران نارمک بعد از تقاطع گلستان و مسیل باختر بن بست 27 پلاک 134

تاریخ تاسیس: 1390/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/28:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/25:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/15:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/16:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و قربانعلی حاجی بگلو به کد ملی 644959XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. محل تصفیه به نشانی تهران، نارمک، بعد از تقاطع گلستان و مسیل باختر، بن بست 27 ، پلاک 134 ، کدپستی 164561XXXX انتخاب گردید. پ 980925XXXX83539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بقرار ذیل: آقای علی اصغر حاجی بگلو 644906XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای قربانعلی حاجی بگلو 644959XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940623XXXX77524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربانعلی حاجی بگلو به شماره ملی 644959XXXX با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای علی اصغر حاجی بگلو به شماره ملی 644906XXXX با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بشرح زیرمی باشد: ـ آقای قربانعلی حاجی بگلو دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 644959XXXX ـ آقای علی اصغر حاجی بگلو دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 644906XXXX ـ آقای احمد قاسمی دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 545912XXXX ـ آقای یداله کاظمی دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 191146XXXX ب) تعداداعضای هییت مدیره بین 2 الی 4 نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پ) ضمنا حق امضا و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پ 940624XXXX03367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد قاسمی 545912XXXX با دریافت کل سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد آقای یداله کاظمی 191146XXXX با دریافت کل سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 2000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بشرح زیرمی باشد: آقای قربانعلی حاجی بگلو دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 644959XXXX آقای علی اصغر حاجی بگلو دارنده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه شماره ملی 644906XXXX کلیه اعضا پ 940624XXXX38295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حسین فلاحی به شماره ملی 004510XXXX با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای حامد جهانی به شماره ملی 093358XXXX با دریافت مبلغ 000/800 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 1/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای احمد قاسمی به شماره ملی 545913XXXX به شماره شناسنامه 1162 تاریخ تولد 28/12/1342 فرزند قدرت با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای یداله کاظمی به شماره ملی 191146XXXX به شماره شناسنامه 123 تاریخ تولد 01/09/1331 فرزند سوخته با پرداخت مبلغ 000/500 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرعباس باسلیقه به شماره ملی 006175XXXX و آقای احمد قاسمی به شماره ملی 545913XXXX و خانم الهه رحیمی زارعی به شماره ملی 094162XXXX و آقای یداله کاظمی به شماره ملی 191146XXXX در تاریخ 15/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرعباس باسلیقه به شماره ملی 006175XXXX و خانم الهه رحیمی زارعی به شماره ملی 094162XXXX و آقای حامد جهانی به شماره ملی 093358XXXX . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرعباس باسلیقه به شماره ملی 006175XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم الهه رحیمی زارعی به شماره ملی 094162XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حامد جهانی به شماره ملی 093358XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم الهه رحیمی زارعی به شماره ملی 094162XXXX بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای فقط رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 4/8/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/6/1390 تحت شماره 413537 و شناسه ملی 103206XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری ساخت در زمینه ساختمان ابنیه فلزی و بتنی امور پیمانکاری نیروگاههای آبی شبکه های توزیع و جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب و امور پیمانکاری ساخت راههای ریلی و باند فرودگاهها و اجرای عملیات آسفالتی و احداث جداول بتنی امور پیمانکاری ساخت خطوط انتقال نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات ساختمانها و خرید و فروش کالاههای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نارمک بعد از تقاطع گلستان و مسیل باختر بن بست 27 پ 134 ـ کدپستی 164561XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین فلاحی به شماره ملی 004510XXXX بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حامد جهانی به شماره ملی 093358XXXX بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم معصومه برکند به شماره ملی 006947XXXX بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حامد جهانی به شماره ملی 093358XXXX بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی