اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 441845

شناسه ملی: 10320888960

تاریخ ثبت: 1392/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله جمالزاده ، خیابان اسکندری شمالی ، خیابان آزادی ، پلاک 153 ، ساختمان 241 ، طبقه 12 ، واحد 4

کد پستی: 1419934964

تاریخ تاسیس: 1392/04/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/29:

450,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای هانی دستجردی به شماره ملی 031043XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مرید گوران اوریمی به شماره ملی 212257XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سید مهدی قاضی عسکر به شماره ملی 038376XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی دستجردی به شماره ملی 032344XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای وحید توکلی نیا به شماره ملی 538977XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق عادی و تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا همراه با مهر شرکت می باشد. پ 980713XXXX59619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله جمالزاده، خیابان اسکندری شمالی، خیابان آزادی، پلاک 153 ، ساختمان 241 ، طبقه 12 ، واحد 4 کدپستی 141993XXXX تغییر یافت. پ 980526XXXX64546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بزرگراه نواب ضلع شرقی، ساختمان ابریشم، واحد 51 ـ کدپستی 133168XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950506XXXX11375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید توکلی نیا به کد ملی 538977XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سارا بهمنی به کد ملی 006372XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و نادرتوکلی نیا به کد ملی 538852XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقدقرار داد وعقود اسلامی ومدارک عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. سعید ذوالفقاری به کد ملی 005649XXXX به سمت بازرس اصلی و شهباز هاشم بیک محلاتی به کد ملی 003718XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 950423XXXX04210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت و نیز آقای سعید ذوالفقاری به کد ملی 005649XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای شهباز هاشم بیک محلاتی به کد ملی 003718XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ 950308XXXX43212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به سال 1392 موردتصویب قرارگرفت. آقای امیرپیمان لیلازپور به شماره ملی 007267XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام زندی پوربه شماره ملی 006240XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 931216XXXX58843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت: به تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 42 ، طبقه دوم، شماره 7 ، کدپستی 141993XXXX تغییر یافت و ماده 2 مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1792983 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/30:

شرکت فوق در تاریخ 29/04/1392 تحت شماره 441845 و شناسه ملی 103208XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/04/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه, تولید, خرید و فروش, صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات پزشکی , بیمارستانی, آزمایشگاهی, پیراپزشکی, دندانپزشکی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام بازرگانی مجاز, اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکتهای معتبر داخلی و خارجی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی, اخذ وام و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی بصورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران 20 متری افسریه بین 15 متری سوم و چهارم پلاک 85 طبقه زیر همکف کدپستی 178497XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/450 ریال منقسم به چهارصد و پنجاه سهم 000/000/1 ریالی که تعداد چهارصد و پنجاه سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/157 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 37092944 ص مورخ 16/04/1392 نزد بانک پاسارگاد شعبه چهارراه اسکندری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای شفیع جعفری به شماره ملی 003391XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای عباس سپهری کرمان نژاد به شماره ملی 005489XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای وحید توکلی نیا به شماره ملی 538977XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای وحید توکلی نیا به شماره ملی 538977XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم الهام زندی پور به شماره ملی 006240XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم سارا بهمنی به شماره ملی 006372XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1675922 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی