اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28092

شناسه ملی: 10260487976

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 8166735193

آدرس: اصفهان شهر اصفهان سپهسالار خیابان الفت بن بست بیمارستان قایم 2 نشاط پلاک 31 طبقه اول

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به اصفهان ـ شهر اصفهان ـ سپهسالار ـ خیابان الفت ـ بن بست بیمارستان قایم ( 2 ) ـ نشاط ـ پلاک 31 ـ طبقه اول ـ کدپستی 816673XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951127XXXX79409 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1395 خانم ندابهشتی به کد ملی 045262XXXX بسمت مدیرعامل، آقای امیرعباس نریمان فر به کد ملی 006243XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای شاهین تیموری دهکردی به کد ملی 462013XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 950729XXXX67703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/07/1395 خانم ندابهشتی به کد ملی 045262XXXX ، آقای امیرعباس نریمان فر به کد ملی 006243XXXX و آقای شاهین تیموری دهکردی به کد ملی 462013XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علیرضا کوهی لاسیبی به کد ملی 128934XXXX بسمت بازرس اصلی و مریم مشکل گشا به کد ملی 128098XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950729XXXX92528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ندا بهشتی کد ملی 045262XXXX و امیرعباس نریمان فر کد ملی 006243XXXX و شاهین تیموری دهکردی کد ملی 462013XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا کوهی لاسیبی کد ملی 128934XXXX به سمت بازرس اصلی و مریم مشکل گشا کد ملی 128098XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 931014XXXX18760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ندابهشتی به سمت مدیرعامل و امیرعباس نریمان فر به سمت رییس هییت مدیره و شاهین تیموری دهکردی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 931014XXXX26628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/18:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 29/9/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: امیر عباس نریمان فر کد ملی 006243XXXX و کد پستی 813373XXXX به سمت رییس هییت مدیره و شاهین تیموری دهکردی کد ملی 462013XXXX و کد پستی 814787XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ندا بهشتی کد ملی 045262XXXX و کد پستی 816563XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 18/10/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 3/10 و 3 و 4/11/1389 تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ندا بهشتی بشماره ملی 045262XXXX کدپستی 816563XXXX بسمت مدیرعامل، شاهین تیموری دهکردی بشماره ملی 462013XXXX کدپستی 814787XXXX بسمت رییس هییت مدیره، حسینعلی دانش پناه بشماره ملی 119888XXXX کدپستی 813373XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. سید علیرضا خلیفه سلطانی بشماره ملی 128813XXXX کدپستی 816398XXXX صدیقه شعاعی بشماره ملی 128439XXXX کدپستی 816586XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ای شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خ توحید جنوبی، کوچه پیام، پ 107 ، طبقه همکف، کدپستی 817395XXXX انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 4/12/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 9/4/1387 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 خانم ندا بهشتی و آقایان شاهین تیموری و امیر عباس نریمان فر به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم صدیقه شعاعی و سید علیرضا خلیفه سلطانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 هییت مدیره از بین خود خانم ندا بهشتی را به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای امیر عباس نریمان فر را به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. مواد 36 و 23 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: ماده 36 اساسنامه حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ماده 23 اصلاحی: هییت مدیره مرکب از 3 نفر عضو اصلی می باشد که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می گردد، امضای ذیل ثبت در تاریخ 1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی