اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 9099

شناسه ملی: 10530216228

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: استان فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز صنایع کوچه 27 میرزایی شیرازی بلوار میرزای شیرازی پلاک 0 طبقه همکف واحد 5

کد پستی: 7188843518

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1397 ونامه شماره 235438/97 مورخ 18/12/1397 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بموجبه شماره مکانیزه 139703XXXX137015768 نام شرکت به " تولیدی و توزیعی پیشگامان صنایع کار آزما " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 35 تبصره تصویب گردید. ش 971227XXXX30135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1397 ونامه شماره 235440/97 مورخ 18/12/1397 صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اقای مصطفی رودکی باحفظ سمت ریاست هییت مدیره به عنوان مدیرعامل جدید برای باقی مانده ماموریت هییت مدیره تا تاریخ( 06/06/1400 )انتخاب گردید ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا ثابت اقای مصطفی رودکی(مدیرعامل و رییس هییت مدیره) باتفاق اقای محمدتفضل(نایب رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان اقای رحیم مسروری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا اقای مصطفی رودکی (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت معتبر است ش 971227XXXX64783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1397 بموجب مجوز شماره 213104/97 - 15/11/97 اداره تعاون شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: با توجه به استعفای عضو اصلی و جایگزینی عضو علی البدل به جای ایشان لذا آقای مصطفی رودکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد تفضل به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رحیم مسروری به سمت منشی هییت مدیره و آقای علی اصغر دهقانی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای سعید یاقوت به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره (تا تاریخ 26/06/1400 ) انتخاب گردیدند - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل : چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای علی اصغر دهقانی (مدیرعامل) باتفاق آقای مصطفی رودکی (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان باتفاق آقای محمد تفضل (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 971124XXXX10716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1397 بموجب مجوز شماره 132746/97 - 24/7/97 اداره تعاون شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر دهقانی به شماره ملی 229927XXXX و مصطفی رودکی به شماره ملی 229748081 و محمد تفضل به شماره ملی 229511XXXX و سعید یاقوت به شماره ملی 229663XXXX و محمدعلی فرزانفر به شماره ملی 237177XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و رحیم مسروری به شماره ملی 229596XXXX و غلامعلی دهقانی به شماره ملی 229093XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . - ساسان محمدی به شماره ملی 550991XXXX به عنوان بازرس اصلی رحیم کاویانی به شماره ملی 229602XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند - ترازنامه و صورتهای مالی سال 1396 تصویب گردید ش 970823XXXX10745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/07/1397 بموجب مجوز شماره 132746/97 - 24/7/97 اداره تعاون شیرازتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مصطفی رودکی بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد تفضل بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد علی فرزانفر به سمت منشی هییت مدیره و آقایان علی اصغر دهقانی و سعید یاقوت به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند * آقای علی اصغر دهقانی با کد ملی 229927XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل: چک،سفته،برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای علی اصغر دهقانی (مدیرعامل) باتفاق آقای مصطفی رودکی (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان باتفاق آقای محمد تفضل (نایب رییس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای علی اصغر دهقانی (مدیرعامل) و یا مصطفی رودکی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970823XXXX86175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ و 07/12/1396 و نامه 217342/96 مورخ 23/12/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز-صنایع-کوچه 27 میرزایی شیرازی-بلوار میرزای شیرازی-پلاک 0 -طبقه همکف-واحد 5 کدپستی 718884XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961223XXXX38533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/4/1396 و نامه شماره 110166/96 مورخ 17/7/1396 اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1395 شامل صورتحساب عملکرد وسود وزیان وترازنامه شرکت موردتصویب قرارگرفت. 2 ـ ساسان محمدی به عنوان بازرس اصلی و مجید ازاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961101XXXX76531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1395 بموجب مجوز شماره 95/122015 - 28/7/95 اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - انتخاب بازرسان: ساسان محمدی به شماره ملی 550991XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهدی جعفری بد به شماره ملی 229106XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - ترازنامه و صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید ش 960810XXXX71575 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- مهدی جعفری بد و کاظم عبادوز که به ترتیب نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر دهقانی و سعیدیاقوت و رجبعلی زارعی و محمدمهدی رستگار و عباس جعفری به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و احمدپاکیاری و صادق فرح نژاد و نادر عباسی سعدی به سمت اعضا علی البدل تا تاریخ 27/03/1397 انتخاب شدند.- ترازنامه وعملکردسودوزیان سال مالی 1393 تصویب گردید. ش 940825XXXX33683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای علی اصغر دهقانی رییس هییت مدیره و آقای سعید یاقوت نایب رییس و آقای رجبعلی زارعی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان عباس جعفری و محمدمهدی رستگار به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. - آقای علی اصغر دهقانی به سمت مدیر عامل(باحفظ سمت)برای مدت سه سال انتخاب گردید. - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل:چک،سفته،برات و اوراق بهاداربا امضا ثابت آقای علی اصغر دهقانی (مدیر عامل )باتفاق آقای سعید یاقوت (نایب هییت مدیره) ودر غیاب ایشان باتفاق آقای رجبعلی زارعی (منشی )مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی ونامه ها باامضا آقای علی اصغر دهقانی (مدیر عامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940825XXXX01121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی