اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4593

شناسه ملی: 14000048986

تاریخ ثبت: 1390/08/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/21

کد پستی: 4763887699

آدرس: قایمشهر ، خ ساری کوچه نیما 20 متری کوی کشاورزی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/21:

3,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره 4593 و شناسه ملی 140000XXXX6 مورخ 18/7/90 در این اداره بثبت رسیده اینک جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید انواع مصنوعات چوبی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: قایمشهر، خ ساری کوچه نیما 20 متری کوی کشاورزی کدپستی 476388XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/500/3 ریال منقسم به 7 سهم 000/500 ریالی می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال آن بحساب جاری شماره 1/558954/111/3402 بانک توسعه تعاون قایمشهر واریز گردید. 5 ـ مدیران و صاحبان شرکت: آقای محسن زارعی تلوکی بسمت رییس هییت مدیره و خانم سیمین رمضانی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی زارعی تلوکی بسمت منشی هییت مدیره همگی اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان سعید زارعی تلوکی و سلمان زارعی تلوکی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال تعیین شدند و همچنین آقای محسن زارعی تلوکی دارای کد ملی 216219XXXX بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار شرکت با امضا نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای فردوس ثمرقندی تلوکی و خانم شمسی کامل شیخرجه بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی