اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1930

شناسه ملی: 10980247334

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/7/92 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد. 1 ـ مهدی سخایی، کد ملی 119921XXXX ، کدپستی 847713XXXX ، حامد ترکی باغبادرانی، کد ملی 127143XXXX ، کدپستی 817395XXXX ، بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1392 تصویب شد. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 103750XXXX111381XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/7/92 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و رسالت آگهی می گردد. 1 مهدی سید قلعه جوزدانی فرزند اصغر بشناسنامه 9041 اصفهان متولد 1365 کد ملی 129202XXXX کدپستی 818669XXXX ، منصوره عطایی کچویی فرزند جواد بشناسنامه 50 کنسولی کویت متولد 1362 کد ملی 472347XXXX کدپستی 817395534 ، اصغر ایکدر باصیری فرزند مرادعلی بشناسنامه 214 اصفهان متولد 1359 کد ملی 128428XXXX کدپستی 818669XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 محمد داستانی محمد آبادی فرزند حسین بشناسنامه 71 لنجان متولد 1343 کد ملی 117094XXXX کدپستی 817395XXXX ، سید منصور قریشی مدیسه فرزند سید موسی بشناسنامه 21 لنجان متولد 1345 کد ملی 117095XXXX کدپستی 847185XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 4 اصغرایکدر باصیری به سمت رییس هییت مدیره و منصوره عطایی کچویی به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهدی سید قلعه جوزدانی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هییت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. ش 103750XXXX110860XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی