اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 388

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/11/86 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 ـ آقایان علی اکبر عاشوری تلوکی به سمت رییس هییت مدیره، محمد عاشوری بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمود عاشوری تلوکی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآوری از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 2 ـ آقای مهران یوسفی تلوکی به عنوان بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/1/82 و هییت مدیره مورخ 27/1/1382 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید. 1 - آقای مصطفی تبریزی به سمت رییس هییت مدیره و سید ابوالقاسم حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مختار خلیلی ارجمندی به سمت مدیر عامل و سید علی علوی نیا به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای دو نفر از رییس و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. 2 - آقای اسفندیار فطن به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت سواد کوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی