اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33164

شناسه ملی: 10260536871

تاریخ ثبت: 1386/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: اصفهان خیابان حکیم نظامی کوچه سنگ تراش ها

کد پستی: 1345614413

تاریخ تاسیس: 1386/12/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان حکیم نظامی کوچه سنگ تراش ها پلاک 217 وکدپستی به شماره 834413XXXX تغییریافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 941201XXXX27287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/09:

به موجب نامه شماره 8859 مورخ 02/06/1391 و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1391 مرکز اصلی شرکت نگین اتحاد سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 33164 واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان تهران تهران تهران خ آزادی روبروی وزارت کار نبش کوچه بامدادان پ 282 کدپستی 134561XXXX انتقال یافت و در این تحت شماره 432579 به ثبت رسیده و در تاریخ 25/09/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. پ 182790XXXX111042XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25 و 26/2/90 تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است : 1 ـ مسعود صرافان چهارسوقی به کد ملی 128754XXXX و کد پستی 813379XXXX به سمت رییس هییت مدیره و امیر حسین صرافان چهار سوقی به کد ملی 128514XXXX و کد پستی 813379XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین خادمی هدایه به کد ملی 128457XXXX و کدپستی 819613XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هییت مدیره و صفورا کیانی به کد ملی 129222XXXX و کد پستی 113771941 به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای هریک از اعضای هییت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است ؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و مژده اعظم به کد ملی 128190XXXX و کد پستی 831571111 و اصغر ابراهیمی به کد ملی 128338XXXX و کد پستی 813997XXXX بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ، روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال 1389 تصویب شد ؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 6/7/90 تکمیل گردید . رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/8/1389 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ پنج میلیارد و ده میلیون ریال افزایش یافت که تماماً بموجب گواهی شماره 426/1500 مورخ 16/9/89 بانک صادرات شعبه میدان انقلاب واریز شده و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد و ده میلیون ریال نقدی است که به 501000 سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/9/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نگین اتحاد سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 6/12/1386 تحت شماره 33164 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور تولیدی و خدماتی، مبادلات بازرگانی، تجاری، پشتیبانی، امور گمرکی، ترخیص کالا، خرید و فروش و صادرات و واردات و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، بازار، دروازه اشرف، پاساژ گلاب بخش 3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال نقدی است که به یک هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً به حسا به شماره 603063392 شرکت نزد بانک تجارت شعبه انقلاب واریز گردیده است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 28/11/86 به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای مسعود صرافان چهارسوقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیرحسین صرافان چهارسوقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین خادمی به سمت مدیر عامل خارج از اعضا و آقای محمود سرور مفرد به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 6 - محسن کیانی و سعید شکرانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1386 تکمیل گردید. رییس ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی