اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3740

شناسه ملی: 14007609027

تاریخ ثبت: 1397/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/03/09

آدرس: منطقه آزاد ماکو ماکو خیابان امام ره بلوار رسالت پایین تر از بانک سپه پلاک 43

کد پستی: 5861685449

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

باستناد 4 فقره صورتجلسات مورخ 28/02/1398 هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 3740 و شناسه ملی 140076XXXX7 ؛ الف) با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده است. برابر مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص از امورات داخلی این شرکتهاست و از موارد قابل ثبت و آگهی نمی باشد. آخرین لیست سهامداران: آقای علی اکبر سماواتی – آقای امیرمنصور آسایش پور – آقای مهدی ارشادی و خانم مهسا عزیزی گروسی هر یک دارای 2 . 500 . 000 ریال آورده و 25 درصد سهم الشرکه (بالسویه) ب) آقای علی اکبر سماواتی و خانم مهسا عزیزی گروسی و آقای امیرمنصور آسایش پور و آقای مهدی ارشادی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین کماکان خانم سکینه احمدزاده اقدم بشماره ملی 283007XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مهناز قایمی بشماره ملی 387453XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج) آقای علی اکبر سماواتی بشماره ملی 387431XXXX به سمت مدیرعامل ـ آقای مهدی ارشادی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم مهسا عزیزی گروسی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای امیرمنصور آسایش پور به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای علی اکبر سماواتی(مدیرعامل) به همراه یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. د) نشانی شرکت به ماکو – شهرک صنعتی – بلوار کارآفرینان یکم – کوچه صنعتگران – قطعه 33 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 980229XXXX46210 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

باستناد صورتجلسه مورخ 02/04/1397 هییت مدیره شرکت سهامی خاص مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 3740 و شناسه ملی 140076XXXX7 با نقل و انتقال سهام موافقت گردیده است. برابر مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص از امورات داخلی این شرکتهاست و از موارد قابل ثبت و آگهی نمی باشد. ش 970403XXXX06861 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

باستناد صورتجلسه مورخ 02/04/1397 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 3740 و شناسه ملی 140076XXXX7 آقایان ؛ کسری کوهی و علی اکبر سماواتی و خانم مهسا عزیزی گروسی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین خانم سکینه احمدزاده اقدم بشماره ملی 283007XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مهناز قایمی بشماره ملی 387453XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 970403XXXX89508 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

باستناد صورتجلسه مورخ 02/04/1397 هییت مدیره شرکت سهامی خاص مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 3740 و شناسه ملی 140076XXXX7 ؛ آقای علی اکبر سماواتی به سمت رییس هییت مدیره خانم مهسا عزیزی گروسی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای کسری کوهی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای کسری کوهی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970403XXXX73930 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهام پیشرو ملل منطقه آزاد ماکو در تاریخ 2 خرداد 1397 بشماره ثبت 3740 و شناسه ملی 140076XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: با رعایت قوانین و مقررات جاری و پس از اخذ مجوزات لازم اقدام به ؛ تولید، بسته بندی، توزیع ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات کلیه کالاهای مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ ماکو ـ خیابان امام (ره) ـ بلوار رسالت ـ پایین تر از بانک سپه ـ پلاک 43 کدپستی 586168XXXX . سرمایه شرکت: به مبلغ ده میلیون ریال منقسم به 100 سهم 100 هزار ریالی بانام که تماماً برابر گواهی شماره مورخ 02/03/97 بانک سپه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم فرناز حسن بیگلو بشماره ملی 283073XXXX به سمت مدیرعامل ، آقای علی اکبر سماواتی بشماره ملی 387431XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهسا عزیزی گروسی بشماره ملی 325546XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه عقود ، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان شرکت: آقای سکینه احمدزاده اقدم بشماره ملی 283007XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مهناز قایمی بشماره ملی 387453XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 970302XXXX21923 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی