اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق در تاریخ 23/11/85 تحت شماره 2332 در این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 23/11/85 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار خراسان شمالی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و ساخت واحدهای مسکونی برای اعضا. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال. 3 مرکز اصلی شرکت: بجنورد، بخشداری بجنورد. 4 سرمایه شرکت: بمبلغ 13 ، 800 ، 000 ریال منقسم به 46 سهم 300 ، 000 ریالی بانام که مبلغ آن نقداً پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: براتعلی رحمانی ینگه قلعه، نقی ساجدی، رضا مطرانلویی، براتعلی سجادی، امیرالله صمدی برجی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و حسن رحیمی، حسین رحیمی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای براتعلی رحمانی ینگه قلعه به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و نقی ساجدی به سمت نایب رییس و آقای رضا مطرانلویی به سمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا نقی ساجدی (نایب رییس) و یا رضا مطرانلویی (منشی هییت مدیره) به اتفاق براتعلی رحمانی ینگه قلعه مدیره عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی گریوانی به سمت بازرس اصلی و علیرضا شیروانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی