اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8904

شناسه ملی: 10760363285

تاریخ ثبت: 1387/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان مازندران شهر ساری پشت بیمارستان شفا خیابان شهید آندر خورا

تاریخ تاسیس: 1387/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/16:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاونی و دیگرموسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت دربانکها و یا صندوق تعاون. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات. تبصره 1 : در صورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. در زمینه های تولید محصولات کشاورزی باغی و دامی همچنین فرآورده های لبنی و بسته بندی شستشوی میوه جات سبزیجات و همچنین درزمینه خدمات راهسازی شرکت در مناقصات ارگانهای دولتی و خصوصی جهت جذب نیرو انجام امور پشتیبانی و اداری و ارگانها و حسابداری و همچنین ایجاد کارگاه تیرچه بلوک و ایجاد کارگاه صنایع چوبی و فلزی از قبیل میز، صندلی و مبل و غیره و همچنین فعالیت درزمینه فراورده دامی (سکوی جمع آوری شیر) در زمینه تولید و توزیعی در منطقه لازم به ذکر میباشد که انجام مراحل بالا نیاز به اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط میباشد. در تاریخ 19/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات تبصره 1 : در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. در تاریخ 26/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/11/87 تحت شماره 8904 و شناسه ملی 107603XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/11/87 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی ـ تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها ـ سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی ـ مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات تبصره 1 : در صورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای سیدبشیر عمادی رییس و در غیاب محمد اسمعیلی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای علی اصغر غلامی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی اصغر غلامی و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان مازندران ـ شهر ساری پشت بیمارستان شفا خیابان شهید آندر خورا پلاک 7 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/21 ریال می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 219152 مورخ 9/9/87 نزد بانک صندوق تعاون شعبه ساری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای یوسفعلی عرب طبقدهی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای پنجه علی دامادی کهنده بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم خدیجه خانعلی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا دامادی کهنه ده بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای یوسفعلی عرب طبقدهی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای پنجه علی دامادی نایب رییس به اتفاق آقای یوسفعلی عرب طبقدهی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا یوسف عرب طبقدهی و مهر شرکت معتبر خواهدبود.. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای سامان عرب طبقدهی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای محمدرضا چوپانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی