اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 346371

شناسه ملی: 10103950528

تاریخ ثبت: 1388/02/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1651737558

آدرس: شهرتهران تهرانپارس بین خ رشید و خ 113 پ 93 ساختمان پارس واحد 9

تاریخ تاسیس: 1388/02/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/23:

900,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/15:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/14:

201,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/20:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش و پخش مواد غذایی سیمان مقوا کاغذ صفحه کلاچ کمک فنر (لوازم یدکی) پ 1752629 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی کولیوند به شماره ملی 007525XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش داد. خانم اشرف شاه محمدی به شماره ملی 007649XXXX به شماره شناسنامه 9952 تاریخ تولد 16/11/1362 فرزند علی قربان با پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/900 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خرید و فروش لوله و اتصالات مس گالوانیزه روی آهن آلات میلگرد و ورق سیم و کابل قراضه و ضایعات آهن و مواد پتروشیمی و پلاستیک و صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید فروش مواد اولیه صنایع و کارخانجات شرکتها مواد نساجی تجهیزات سخت افزاری کامپیوتر و الکترونیک 3 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 13 اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید. 23 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/900 ریال منقسم به نهصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد نهصد سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 33 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی کولیوند به شماره ملی 007525XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم اشرف شاه محمدی به شماره ملی 007649XXXX به سمت عضو هییت مدیره، خانم اشرف شاه محمدی به شماره ملی 007649XXXX به سمت مدیر عامل 43 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 53 خانم ناهید حسن پورقمشلو به شماره ملی 005835XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ستاری به شماره ملی 005768XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 63 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 18/1/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1632302 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی کولیوند به شماره ملی 007525XXXX و خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی کولیوند به شماره ملی 007525XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX به سمت مدیر عامل . 4 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، تهرانپارس، بین خ رشید و خ 113 پ 93 ساختمان پارس واحد 9 کدپستی 165173XXXX تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش لوله و اتصالات مس گالوانیزه روی آهن الات میلگرد و ورق سیم و کابل قراضه و ضایعات آهن و مواد پتروشیمی و پلاستیکی و صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 6 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. 7 خانم آندیا معظمی به شماره ملی 044068XXXX با دریافت مبلغ 000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای رضا معظمی به شماره ملی 005403XXXX با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم فاطمه حسین زاده مقدس به شماره ملی 005355XXXX با دریافت مبلغ 000/300 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمدرضا مسعود انصاری به شماره ملی 007097XXXX با دریافت مبلغ 000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/201 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی کولیوند به شماره ملی 007525XXXX به شماره شناسنامه 7726 تاریخ تولد 15/4/61 فرزند محمدمراد با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سادات حسینی نوخاله به شماره ملی 267891XXXX به شماره شناسنامه 2193 تاریخ تولد 5/1/27 فرزند سید جعفر با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/201 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 2/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/2/1388 تحت شماره 346371 و شناسه ملی 101039XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه طبخ انواع غذا و سرویس دهی آن به ادارات و ارگانها و تهیه و تولید و پخش و توزیع البسه و پوشاک مردانه و زنانه و بچه گانه و بسته بندی آن و ارایه خدمات تنظیف اماکن عمومی و خصوصی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک خ سهند خ 16 متری شقایق پ 34 ط 2 واحد 3 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای رضا معظمی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه حسین زاده مقدس به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمدرضا مسعودانصاری به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا مسعودانصاری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی