اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1223

شناسه ملی: 10980197613

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: در واحد ثبتی میاندوآب به نشانی میاندوآب خیابان سرباز کمربندی خیابان سرباز کوچه غله پلاک 0 طبقه همکف طبقه همکف امور آب به

کد پستی: 5971819398

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 امضا کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور مشترکاً با رییس هییت مدیره و آقای رضا معصومی عضو هییت مدیره و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970612XXXX85471 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی میاندوآب به نشانی میاندوآب ـ خیابان سرباز ـ کمربندی ـ خیابان سرباز ـ کوچه غله ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف (طبقه همکف امور آب) ـ به کدپستی 597181XXXX تغییر یافت. ش 961227XXXX93256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای یونس نریمانی به کد ملی ( 507938XXXX ) به عنوان نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان امور آب میاندوآب بشماره ثبت 175 (عضو هییت مدیره) جایگزین آقای ناصر جعفری گردید. ش 961209XXXX57822 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای یونس نریمانی به شماره ملی 507928XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ 25/08/1397 انتخاب گردید. 2 ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قرار داد ها و اسناد تعهد آور مشترکاً با رییس هییت مدیره و مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961209XXXX78982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تراز نامه ، صورت سود و زیان و صورت های مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. ـ 2 آقای احمد علی مقتدر زاده به کد ملی ( 507047XXXX ) ، آقای رضا معصومی به کد ملی ( 297080XXXX ) و آقای ناصر جعفری به کد ملی ( 297116XXXX ) به نمایندگی از تعاون مسکن کارکنان امور آب میاندوآب به شماره ثبت 175 و شناسه ملی 140055XXXX1 بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای علی بالکانی دیزجی به کد ملی ( 506919XXXX ) ، آقای غلامعلی الهوردی زاده قره ورن به کد ملی ( 297071XXXX ) بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 3 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران حسابداران رسمی به شماره ثبت 675 و شناسه ملی 101005XXXX1 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای منصور فرجی بسمت بازرس علی البدل به کد ملی ( 297022XXXX ) شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ماه سال 1395 انتخاب شدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960523XXXX79588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای احمد علی مقتدر زاده به کد ملی ( 507047XXXX ) به عنوان عضو و رییس هییت مدیره ـ آقای ناصر جعفری به کد ملی ( 297116XXXX ) به نمایندگی از تعاون مسکن کارکنان امور آب میاندوآب به شماره ثبت 175 و شناسه ملی 140055XXXX1 به عنوان عضو و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای رضا معصومی به کد ملی ( 297080XXXX ) به عنوان عضو هییت مدیره آقای شهباز شمس به کد ملی ( 297120XXXX ) به عنوان مدیرعامل خارج از شرکت ـ بمدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 امضای کلیه اسناد مالی ، چکها ، قرار داد ها و اسناد تعهدآور مشترکاً با رییس هییت مدیره و مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 960523XXXX32111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/83 شرکت سهامی خاص بهره برداری زرینه رود- نشانی دفتر مرکزی شرکت از ارومیه به شهرستان میاندوآب- خیابان سرباز- روبروی دادگستری- ساختمان امور آب- طبقه همکف انتقال و ماده دو اساسنامه به شرح مذکور اصلاح و تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی