اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 517

شناسه ملی: 10840045080

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 31 اساسنامه شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 2 الی 10 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است. ش 950614XXXX03194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای علی کمالی بغدادآباد به کد ملی 446964XXXX و آقای محمود کمالی به کد ملی 446966XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ خانم حمیده معینی فرد به شماره ملی 446921XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مینا دهقانی زاده به شماره ملی 443279XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950614XXXX10674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی کمالی بغدادآباد به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ آقای محمود کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره وهمچنین حق امضا کلیه اوراق و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950614XXXX64165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/17:

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 08/06/1393 تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1 ـ آقایان ابوالقاسم کمالی، محمدرضا کمالی و محمود کمالی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم مینا دهقانیزاده بسمت بازرس اصلی و خانم حمیده معینی فرد بسمت بازرس علی البدل شرکت کلا برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ بر اساس صورت جلسه هییت مدیره مورخه 08/06/1393 آقای محمدرضا کمالی بسمت رییس هییت مدیره، آقای محمود کمالی بسمت نایب رییس هییت مدیره و ابوالقاسم کمالی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب و تعیین شدند که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و عقود اسلامی از قبیل چکها، سفته ها، بروات و غیره با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و حق امضا کلیه اوراق و اسناد عادی و نامه های اداری به تنهایی با مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ش 934440XXXX110773XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

براساس صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخه 25/2/89 تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میگردد. 1 آقایان محمدرضا کمالی، ابوالقاسم کمالی و محمود کمالی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 خانم مینا دهقانیزاده به سمت بازرس اصلی و خانم حمیده معینی فرد به سمت بازرس علی البدل شرکت کلا برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 براساس صورتجلسه هییت مدیره مورخه 25/2/89 آقای محمدرضا کمالی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمود کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالقاسم کمالی به سمت مدیر عامل انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی، تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و غیره به امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد که لذا مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. ثبت اسناد و املاک مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 11/1/1387 شرکت کفش ظریف یزد تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می گردد. 1 آقایان محمدرضا کمالی ابوالقاسم کمالی و محمود کمالی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب و تعیین شدند. 2 خانم مینا دهقانیزاده به سمت بازرس اصلی و خانم حمیده معینی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. 4 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/1/1387 شرکت آقای محمدرضا کمالی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالقاسم کمالی به سمت مدیر عامل انتخاب و تعیین که حق امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چکها سفته ها بروات و غیره با رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و حق امضا کلیه اوراق و اسناد عادی و ادرای با مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد که مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/01/20:

براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 20/12/1384 شرکت کفش ظریف یزد تغییرات ذیل در آن شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می گردد: 1 آقایان محمدرضا کمالی ابوالقاسم کمالی محمود کمالی کلا برای مدت دو سال به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب و تعیین شدند. 2 آقای علی محمد معقولان فرزند اصغر به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی بردستانی فرزند حسن به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه پیمان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده 4 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 20/12/1384 آقای محمدرضا کمالی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالقاسم کمالی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب که حق امضا کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و حق امضا اوراق عادی و اداری شرکت به تنهایی با مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد که مراتب ذیل ثبت اولیه شرکت به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد مهریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/8/83 محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید مهریز جاده یزد، کرمان کوچه پمپ بنزین انتهای کوچه تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/11/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا کمالی و محمود کمالی و ابوالقاسم کمالی به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف: آقای محمدرضا کمالی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوالقاسم کمالی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی