اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 376

شناسه ملی: 14000175783

تاریخ ثبت: 1390/12/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان جاجرم بخش مرکزی شهر جاجرم خیابان شهید مطهری کوچه شهید مطهری 3 خیابان شهید مطهری شرقی پلاک 91/1 طبقه همکف

کد پستی: 9441743996

تاریخ تاسیس: 1390/12/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/15:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/10:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس استان خراسان شمالی ـ شهرستان جاجرم ـ بخش مرکزی ـ شهر جاجرم ـ خیابان شهید مطهری ـ کوچه شهید مطهری 3 ـ خیابان شهید مطهری شرقی ـ پلاک 91 . 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 944174XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970402XXXX14706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلال شیخ الاسلامی به کد ملی 075990XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم معصومه بداغی به کد ملی 075994XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه بداغی به کد ملی 075002XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای سیدجلال شیخ الاسلامی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970402XXXX80771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلال شیخ الاسلامی به کد ملی 075990XXXX و خانم معصومه بداغی به کد ملی 075994XXXX و خانم فاطمه بداغی به کد ملی 075002XXXX که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای مجتبی پور رضا تنها به کد ملی 075990XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد میرزاجانی به کد ملی 075976XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970402XXXX37895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200/1 ریال منقسم به 6000 سهم 200 . 000 ریالی به مبلغ 000/000/200/10 ریال منقسم 6000 سهم 000/700/1 ریالی از طریق افزایش ارزش سهام و از محل آورده غیرنقدی مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مورد تصویب مجمع واقع شد. ش 950809XXXX87787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/06/21 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از محل آورده غیرنقدی مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری طی شماره نامه 541 مورخ 31/06/95 به مبلغ 000/000/000/9 ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/200/10 ریال منقسم به 6000 سهم 000/700/1 ریالی بانام یا تواماً که از محل آورده غیرنقدی مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری می باشد افزایش یافت. ج: ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 950809XXXX65276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجلال شیخ الاسلامی به کد ملی 075990XXXX و خانم معصومه بداغی به کد ملی 075994XXXX و خانم فاطمه بداغی به کد ملی 075002XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای سیدعارف شیخ الاسلامی به کد ملی 008270XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای فخرالدین یزدانی به کد ملی 075990XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950308XXXX40224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدجلال شیخ الاسلامی به کد ملی 075990XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه بداغی به کد ملی 075994XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدجلال شیخ الاسلامی به کد ملی 075990XXXX بسمت مدیرعامل و خانم فاطمه بداغی به کد ملی 075002XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضا آقای سیدجلال شیخ الاسلامی (رییس هییت مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. واوراق عادی ونامه های اداری با امضا آقای سیدجلال شیخ الاسلامی (رییس هییت مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 950308XXXX36501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 200 . 000 . 000 ریال منقسم به 1000 سهم 200 . 000 ریالی به مبلغ 300 . 000 . 000 ریال منقسم به 1500 سهم 200 . 000 ریالی از محل واریز نقدی به تصویب رسیدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید (به هییت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام نماید) ش 940816XXXX88902 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/3/94 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدی به مبلغ 300 . 000 . 000 ریال منقسم به 1500 سهم 200 . 000 ریالی بانام که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت (مبلغ 100 . 000 . 000 ریال طی گواهی شماره 48364 مورخ 14/5/94 به شماره حساب 41162289/78 بانک ملت شعبه جاجرم واریز گردید.) و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940816XXXX75882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/20:

برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخه 17/9/93 شرکت کلیه اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور شرکت با امضا منفرد مدیرعامل (سید جلال شیخ الاسلامی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشند. ش 1899076 رییس اداره ثبت اسناد و املاک جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/24:

برابر صورتمجالس مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/05/1393 و هییت مدیره مورخه 26/06/1393 شرکت و سایر مدارک پیوست به نامه شماره 14544 ـ 26/05/1393 اداره امور مالیاتی جاجرم تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 ـ آقایان سیدعارف شیخ الاسلامی و فخرالدین یزدانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ آقایان و خانمها سید جلال شیخ الاسلامی، شکرالله سلمانی جاجرم، معصومه بداغی، راضیه کارگر و فاطمه بداغی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب که شکرالله سلمانی جاجرم به سمت رییس هییت مدیره، معصومه بداغی نایب رییس و سید جلال شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشند. ش 268840XXXX110597XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/21:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 18/10/1392 شرکت تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال افزایش و ماده 6 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 268840XXXX110597XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/27:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 23/09/92 تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 ـ خانم معصومه بداغی فرزند علی اصغر و آقای سید عارف شیخ الاسلامی فرزند علی اکبر به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه اتفاقیه خراسان شمالی جهت درج آگهی و تصمیمات شرکت انتخاب شد. ش 268840XXXX110509XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/15:

خلاصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 14/12/1390 تحت شماره 376 و شناسه ملی 140001XXXX3 در این اداره بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار خراسان شمالی آگهی می گردد 1 موضوع شرکت تولید لوازم تاسیس ات ساختمانی از قبیل لوله های 5 لایه, pvc ,upvc ,پلی اتیلن ,فلزی, گالوانیزه, سبز و سفید ,پلیمری در انواع مختلف و سایر محصولات وابسته به تاسیس ات ساختمانی که بر اساس تکنولوژی روز دنیا تولید میگردد, واردات مواد اولیه وابسته و صادرات محصولات تولیدی, اخذ نمایندگی سایر کارخانجات تولیدی تاسیس ات ساختمانی داخل و خارج از کشور و سایر مواردی که مرتبط با رشته فعالیت شرکت باشد پس از اخذ مجوزات لازم 2 موسسین شرکت: سید جلال شیخ الاسلامی فرزند سید علی اصغر ب شناسه ملی 075990XXXX و شناسه پستی 944191XXXX , آقای شکرالله سلمانی فرزند علی اصغر ب شناسه ملی 075971XXXX و شناسه پستی 944194XXXX , آقای حسین نایبی فرزند فتح الله ب شناسه ملی 075916XXXX و شناسه پستی 944161XXXX ساکنین شهرستان جاجرم. 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: شهرستان جاجرم خیابان ولی عصر روبروی مسجد امیر المومنین پلاک 6 5 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم یک هزار ریالی با نام که تماما" آن نزد بانک ملت جاجرم بحسا به شماره 411622XXXX بنام شرکت نقدا واریز شده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان سید جلال شیخ الاسلامی , شکرالله سلمانی و حسین نایبی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره بمدت 2 سال انتخاب که شکرالله سلمانی به سمت رییس هییت مدیره , حسین نایبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید جلال شیخ الا سلامی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره بتصویب رسید. 9 انحلال شرکت و اختیارات مدیر عامل برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 10 بازرسان شرکت: خانم معصومه بداغی به سمت بازرس اصلی و سید عارف شیخ الاسلامی به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک جاجرم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی