اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18475

شناسه ملی: 10101403111

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 31 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عملکرد سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 2 موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسن رفایی خالقلی مقدم بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980526XXXX75579 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ رضا حمیدی ازغدی 094017XXXX ـ علی بهزادیان 004383XXXX عباس مقصودی 058964XXXX ـ امیرعباس مستشاری 093068XXXX ـ خانم سپیده حمیدی ازغدی 045009XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای فرهاد حمیدی ازغدی 094181XXXX به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 3 موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن رفایی خالقلی مقدم 003539XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 970521XXXX46988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا حمیدی ازغدی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای احمد ابراهیمی 212119XXXX به سمت مدیرعامل و آقای علی بهزادیان 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار است ش 970521XXXX98726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه منتهی به پایان اسفند ماه سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی پارس بهروش به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن رفایی خالقلی به شماره ملی 003539XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960525XXXX97568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سپیده حمیدی ازغدی عضو علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا 21/04/1397 به سمت عضو هییت مدیره جانشین آقای فرهاد حمیدی ازغدی عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است ش 960211XXXX31756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1395 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 000/000/000/34 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 4 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000 , 000 , 000 , 119 ریال منقسم به 000/900/11 سهم 000/10 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 951228XXXX47531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

1 ـ پیرو آگهی شماره مکانیزه 139430XXXX85022957 در سطر پنجم شماره ماده 4 صحیح می باشد که اشتباها شماره 5 درج شده است لذا بدین وسیله اصلاح ان اعلام میگردد ش 950228XXXX20463 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1394 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 000/000/000/40 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 4 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/85 ریال منقسم به 000/500/8 سهم 000/10 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 941227XXXX48817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی بهزادیان با کد ملی 004383XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره جایگزین مرحوم قاسم والا معتمدگردید و آقای فرهاد حمیدی ازغدی با کد ملی 094181XXXX به سمت عضو علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 02/04/1395 انتخاب شدند. ش 941226XXXX99779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای رضا حمیدی ازغدی کد ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای علی بهزادیان کد ملی 004383XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای احمد ابراهیمی کد ملی 212119XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا وسپیده حمیدی ازغدی کد ملی 045009XXXX به سمت عضو هییت مدیره وعباس مقصودی کد ملی 058964XXXX ارش حمیدی ازغدی کد ملی 045009XXXX به سمت عضو هییت مدیره تا 02/04/1395 انتخاب شدند. - امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته - چک - برات - و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 941226XXXX38502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با توجه به استعفای آقای محمد رضا بهزادیان یکی از اعضا هییت مدیره، خانم سپیده حمیدی ازغدی عضو علی البدل شرکت با کد ملی 045009XXXX0 به سمت عضو اصلی هییت مدیره وآقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی 094017XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای قاسم والامعتمد به شماره ملی 049278XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هییت مدیره تاتاریخ 2/4/95 انتخاب گردیدندوامضا کلیه اوراق بهادار واسناد از قبیل سفته ـ برات ـ چک وقراردادهای تعهدآور با امضامدیرعامل ویا رییس هییت مدیره وبه اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 940704XXXX52164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و آقای حسن رفایی خالقلی مقدم کد ملی 003539XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. ش 940601XXXX66794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و محمد رضا بهزادیان و عباس مقصودی و آرش حمیدی ازغدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ فرامرز یغمایی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن رفایی خالقلی مقدم بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930623XXXX78491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والا معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی خارج از سهامداران به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ 2 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته، برات و چک و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره با اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 930623XXXX12516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/630/389/32 ریال به 000/000/000/45 ریال و افزایش تعداد سهام از 3238963 سهم به 000/500/4 سهم 000/10 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت. ش 1809771 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به مبلغ 000/370/610/2 ریال و سود تقسیم نشده به مبلغ 000/000/000/1 ریال به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/370/610/12 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 4 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/45 ریالی منقسم به 000/500/4 سهم 000/10 ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 1809770 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

1 ـ پیرو آگهی تغییرات شماره 139230XXXX85000662 مورخ 28/12/1392 شرکت ریسندگی مشهد سهامی خاص در سطر دوم تاریخ 20/11/1392 صحیح است که اشتباها 13/12/1392 درج شده است و در سطر چهارم مبلغ 000/000/000/10 ریال صحیح است که اشتباهاً 000/000/000/1 ریال درج شده است لذا بدین وسیله اصلاح آن اعلام میگردد. ش 18109823 رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/4/1392 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 90 ، موسسه حسابرسی پارس بهروش به عنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی 92 و آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 1687904 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

پیرو آگهی تغییرات شماره 31783/92/100 مورخ 7/5/92 شرکت ریسندگی مشهد( سهامی خاص) به شماره ثبت 18475 در سطر دوم صورتهای مالی منتهی به سال 91 صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. ش 1690245 رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 90 ، آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقلی مقدم بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد و محمدرضا بهزادیان و عباس مقصودی و آرش حمیدی ازغدی بسمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/4/91 آقای رضا حمیدی ازغدی بسمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 1390 ، آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد، محمدرضا بهزادیان، عباس مقصودی و آرش حمیدی ازغدی به سمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/91 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/6/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/88 ، آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی، قاسم والامعتمد، محمدرضا بهزادیان، عباس مقصودی و آرش حمیدی ازغدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/4/89 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی () به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/8/88 شرکت مزبور، کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، برات، سفته و قراردادهای تعهدآور با دو امضا از پنج امضا اعضای هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 13/4/88 شرکت مزبور، موضوع شرکت به این شرح اصلاح یافت: تاسیس واحدهای تولیدی جهت انجام کلیه امور تولیدی ریسندگی نخ فرش ماشینی در سیستم رستد برابر موافقت اصولی 403092 مورخ 6/11/1362 واردات و صادرات ماشین آلات و لوازم یدکی مورد نیاز ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق خرید یا تعهد سهام و ادغام و پذیرش ادغام با شرکتهای جدید و یا شرکتهای موجود و همچنین اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 13/4/88 ضمن تصویب صورتهای مالی پایان اسفند سال 87 ، آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/26:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/9/87 شرکت فوق، با عنایت به انتقال سهم و خروج آقای ابراهیم حمایتکار از عضو هییت مدیره شرکت آقای آرش حمیدی ازغدی عضو علی البدل هییت مدیره به سمت عضو اصلی جدید هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره منصوب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/4/1387 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت وتصویب صورتهای مالی سال 86 آقایان فرامرز یغمایی-حسن رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا حمیدی ازغدی ومحمدرضا بهزادیان وقاسم والا معتمد و فرهاد حمیدی ازغدی و ابراهیم حمایتکار به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای آرش حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/1387 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی() به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور ورسمی و بانکی با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/1386 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج اگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 85 آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/4/85 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 84 ، آقایان فرامرز یغمایی و حسن رفایی خالقلی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقایان رضا و آرش حمیدی ازغدی و محمدرضابهزادیان و محمدرضا حمایتکار و قاسم والا معتمد به عنوان اعضا اصلی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/4/85 آقای رضا حمیدی ازغدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاسم والا معتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا منفرد مدیر عامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبراست. رییس ثبت اسناد و املاک ناحید دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/84 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/360/991/26 ریال به مبلغ 000/630/389/32 ریال و تعداد سهام از 2699136 سهم 000/10 ریالی به 963/238/3 سهم 000/10 ریالی از طریق مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/84 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 00/270/398/5 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 4 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/630/389/32 ریال منقسم به 963/238/3 سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/10:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/84 ضمن تصویب صورتهای مالی سال 1383 آقایان غلامرضا بهزادیان و محمدرضا رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند . رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 98546/2 ن 29/11/83 شرکت مزبور مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 16/4/85 صحیح می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/83 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 22 ، 492 ، 800 ، 000 ریال به مبلغ 26 ، 991 ، 360 ، 000 ریال و افزایش تعداد سهام از 280/249/2 سهم 10 ، 000 ریالی به 136/699/2 سهم 10 ، 000 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تصویب و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/83 و اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش سرمایه و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه شرکت، هییت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 4 ، 498 ، 560 ، 000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 4 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 26 ، 991 ، 360 ، 000 ریال منقسم به 2 ، 699 ، 136 سهم 10 ، 000 ریالی با نام که تماماً نقدی و پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/4/83 صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 29/12/82 تصویب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و محمدرضا حمایتکار و قاسم والامعتمد و احمد شریفی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای آرش حمیدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقایان غلامرضا بهزادیان و حسن رفایی خالقلی مقدم به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/4/83 آقای رضا حمیدی ازغدی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ابراهیمی به عنوان مدیر عامل شرکت (خارج از هییت مدیره) انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/28:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیستم اسفندماه 1382 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون ریال به بمبلغ بیست و دو میلیارد چهارصد و نود و دو میلیون و هشتصد هزار ریال و افزایش تعداد سهام از دو میلیون و چهل و چهار هزار و هشتصد سهم ده هزار ریالی به دو میلیون و دویست و چهل و نه هزار و دویست و هشتاد سهم ده هزار ریالی از طریق مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و به استناد اظهارنامه تنظیمی توسط هییت مدیره شرکت مورخ 20/12/82 و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانست در نتیجه مبلغ دو میلیارد و چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده چهار اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ بیست و دو میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و هشتصد هزار ریال منقسم به دو میلیون و دویست و چهل و نه هزار و دویست و هشتاد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تمام پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخ 23/4/82 مجمع عمومی عادی شرکت فوق ضمن تصویب ترازنامه مالی سال 81 و روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیده و آقایان حسن رفایی خالقی مقدم و آقای علی مستشاری به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد واملاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی