اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 439115

شناسه ملی: 10320871726

تاریخ ثبت: 1392/02/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1919813113

آدرس: خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بن بست بابک شرقی ، شماره 30 کدپستی 1919813113 تغییر یافت

تاریخ تاسیس: 1392/02/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

105,660,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/10:

101,552,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/28:

2,500,000 ریال

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 و مجوز شماره 239863/98 مورخ 02/09/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوری مقدم به شماره ملی 004375XXXX آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی 006469XXXX آقای محمدمهدی شکوری مقدم به شماره ملی 006472XXXX پ 981004XXXX86364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1398 و مجوز شماره 239845/98 مورخ 02/09/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوری مقدم به شماره ملی 004375XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدمهدی شکوری مقدم به شماره ملی 006472XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی 006469XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو عضو هییت مدیره مجتمعاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981004XXXX23621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 و مجوز شماره 247767/98 مورخ 13/9/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/97 به تصویب رید. موسسه حسابرسی خدمات و مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ 981002XXXX22301 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/07/1398 و مجوز شماره 247774/98 مورخ 13/9/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره زیر به ماده 19 اساسنامه اضافه گردید. تبصره هرگونه اختلاف که در طول مدت شرکت و یا تصفیه آن بین صاحبان سهام با یکدیگر و یا با اعضای هییت مدیره یا هییت تصفیه بوجود آید صرفاً از طریق داوری رییس هییت مدیره و در صورت استنکاف مشارالیه از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. پ 980926XXXX31475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1398 ومجوز شماره 133708/98 مورخ 05/03/1398 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " موضوع شرکت نشر دیجیتال می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند از: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن ها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(.پس از اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح)" پ 980721XXXX99885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 و تاییدیه شماره 120943/98 مورخ 17/2/1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: افتتاح کلیه حسابهای بانکی از جمله حساب جاری، بصورت ریالی و ارزی در کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل کشور و خارج از کشور به بند 10 ماده 62 اساسنامه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 980305XXXX56567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی 101040XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 970911XXXX05966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1396 ومجوز شماره 341900/96 مورخ 17/8/96 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوری مقدم کد ملی 004375XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمدمهدی شکوری مقدم کد ملی 006472XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای محمدجواد شکوری مقدم کد ملی 006469XXXX به عنوان مدیرعامل امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو عضو هییت مدیره مجتمعاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960912XXXX48911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1396 ومجوز شماره 341895/96 مورخ 17/8/96 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین شکوری مقدم کد ملی 004375XXXX آقای محمدجواد شکوری مقدم کد ملی 006469XXXX آقای محمدمهدی شکوری مقدم کد ملی 006472XXXX آقای حمیدرضا فضل اللهی کد ملی 049106XXXX آقای محمد فضل اللهی کد ملی 008168XXXX پ 960912XXXX32101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 موردتصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی 101040XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ 960813XXXX16967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1396 و مجوز شماره 186292 96 مورخ 25 5 1396 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شکوری مقدم با کد ملی 004375XXXX محمدجواد شکوری مقدم با کد ملی 006469XXXX و محمدمهدی شکوری مقدم با کد ملی 006472XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 960604XXXX70444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1395 و نامه شماره 261992/95 مورخ 11/12/1395 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی 101040XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند پ 951223XXXX52588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/07/1395 و مجوز شماره 195899/95 مورخ 15/8/95 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوری مقدم کد ملی 004375XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدجواد شکوری مقدم کد ملی 006469XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمدمهدی شکوری مقدم کد ملی 006472XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردید. پ 950915XXXX86886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/7/1395 و مجوز شماره 195580/95 مورخ 15/8/1395 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی 101005XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950823XXXX00913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/1394 و مجوز شماره 173734/94/3/1 مورخ 22/12/1394 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان وحید دستگردی، خیابان فرید افشار، بن بست بابک شرقی، شماره 30 کدپستی 191981XXXX تغییر یافت پ 950122XXXX63622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1394 و مجوز شماره 161519/94/3/1 مورخ 28/11/94 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی آگاهان ارقام با شناسه ملی 101005XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 941226XXXX56415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/9/94 و مجوز شماره 146483/94/3/1 مورخ 29/10/94 وزارت فرهنگ وارشاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 101552XXXX00 ریال به مبلغ 10566XXXX000 ریال منقم به 422640 سهم بانام 250000 ریالی بانام که از محل آورده غیر نقدی (تجهیزات کامپیوتری) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل گردید. پ 941117XXXX80983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1394 و بموجب مجوز شماره 91908/94/3/1 مورخ 6/7/94 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات: "نشر دیجیتال مبتنی بر حامل: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده، (مثال: تولید انواع نرم افزار کاربردی و آموزشی، کتاب صوتی) » ـ تصدی رسانه برخط پیامده: تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق سامانه پیامک انبوه دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (ارسال پیامک های ارزش افزوده وکانتنت پروویدرها) »تصدی رسانه برخط از طریق تلفن هوشمند مخابرات: تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم از طریق شبکه تلفنی دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (مثال: خطوط تلفن گویا) » ـ تصدی رسانه کاربر محور: راه اندازی رسانه کاربر محور از قبیل شبکه های اجتماعی؛ سرویس دهندگان وب لاگ، سامانه های پیام رسان تلفن همراه، سامانه های اشتراک صدا و تصویر» به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940810XXXX01800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1394 و مجوز شماره 90064/94/3/1 مورخه 4/7/94 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 29/12/93 به تصویب مجمع رسید. متانت شرفی به کد ملی 407290XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره نبوی با کد ملی 224886XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. پ 940728XXXX83730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1394 و مجوز شماره 63498/94/3/1 مورخ 11/05/1394 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت زیر به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ تولید نرم افزار ها و سایت های رسانه ای، فرهنگی، تبلیغاتی، هنری، صوتی و تصویری دیجیتال(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) پ 940526XXXX16284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 ومجوزشماره 50229/94/3/1 مورخ 14/4/94 مرکز توسعه فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین شکوری مقدم با کد ملی 004375XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدجواد شکوری مقدم با کد ملی 006469XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدمهدی شکوری مقدم با کد ملی 006472XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو عضو هییت مدیره مجتمعاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای هر یک از افراد فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940510XXXX75844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1394 ومجوز 5022/94/3/1 مورخ 14/4/94 مرکز توسعه فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین شکوری مقدم با کد ملی 004375XXXX و محمدجواد شکوری مقدم با کد ملی 006469XXXX و محمدمهدی شکوری مقدم با کد ملی 006472XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 940510XXXX32266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1393 و نامه شماره 165081/393/1 مورخ 28/11/93 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد شکوری مقدم با شماره ملی 006469XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای حمیدرضا فضل اللهی با شماره ملی 049106XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای امیرحسین شکوری مقدم با شماره ملی 004375XXXX در سمت رییس هییت مدیره تعیین گردیدند کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و برداشت از حسابهای بانکی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 931223XXXX32681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1393 و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ مورخ 13/08/1393 و نامه شماره 109519/93/3/1 مورخ 03/08/1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 2500000 ریال به مبلغ 101552XXXX00 ریال منقسم به 406210 سهم بانام 250000 ریالی از محل غیر نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر دفاتر ثبت تکمیل امضا گردید پ 931014XXXX04203 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سنجیده روش آریا به شناسه ملی 103208XXXX0 به سمت بازرس اصلی و سیدمهدی مدرسی نیا با کد ملی 003331XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 930923XXXX77230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/31:

شرکت فوق در تاریخ 28/2/92 تحت شماره 439115 و شناسه ملی 103208XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/2/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل های رایانه ای شامل تهیه و تدوین و نشر نرم افزارهای فرهنگی، آموزشی، کاربردی و عمومی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان وحید دستجردی شماره 217 کدپستی 191981XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/2 ریال منقسم به ده سهم 000/250 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45/92/120 مورخ 20/1/92 نزد بانک اقتصادنوین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای امیرحسین شکوری مقدم به شماره ملی 004375XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمدجواد شکوری مقدم به شماره ملی 006469XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای حمیدرضا فضل الهی به شماره ملی 049106XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای حمیدرضا فضل الهی به شماره ملی 049106XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای حسن آقامحمدی آغمیونی به شماره ملی 007638XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم مه سا رفیع زاده شاهی به شماره ملی 387451XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1650080 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی