اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17944

شناسه ملی: 10530301170

تاریخ ثبت: 1384/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/06/09:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهین حیدری کد ملی 004686XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رامین حیدری کد ملی 004672XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای افشین حیدری کد ملی 126184XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980628XXXX35372 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین حیدری با کد ملی 126184XXXX و آقای شاهین حیدری با کد ملی 004686XXXX و آقای رامین حیدری با کد ملی 004672XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای محمد محسن مسیبی با کد ملی 229673XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فضلی با کد ملی 397939XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980630XXXX02548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای افشین حیدری و آقای شاهین حیدری و آقای رامین حیدری برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد محسن مسیبی به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960625XXXX97614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهین حیدری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای رامین حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای افشین حیدری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا آقای افشین حیدری همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا آقای افشین حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960625XXXX81192 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای افشین حیدری و آقای شاهین حیدری و آقای رامین حیدری برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای محمد محسن مسیبی فرزند حسام به شماره شناسنامه 1261 صادره از شیراز به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فضلی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 110 صادره از تویسرکان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940730XXXX41959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای شاهین حیدری به سمت رییس هییت مدیره و آقای رامین حیدری به سمت نایب رییس و آقای افشین حیدری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا افشین حیدری همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940730XXXX93474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فارس پایپ پایا سهامی خاص در تاریخ 9/6/84 به شماره 17944 در این اداره ثبت و در تاریخ 9/6/84 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع شیرآلات، لوله، اتصالات، تاسیس ات ساختمانی و خدماتی شامل حفظ و نگهداری فضای سبز، تنظیفات، تایپ، طبخ و پخش غذا، سرودهی به شرکت های خصوصی و دولتی، تهیه ماشین آلات سبک و سنگین، صادرات و واردات کالاهای مجاز، تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام عادی تقسیم و 35 درصد آن بموجب گواهی 132 - 3965 مورخ 2/6/84 بحساب جاری 1849 شرکت نزد بانک ملت شعبه ارم شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز، خیابان ساحلی، بازار انقلاب، لاله یک، شماره 57 ، تلفن 2272075 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای افشین حیدری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای شاهین حیدری به سمت رییس هییت مدیره و آقای رامین حیدری به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد آقای افشین حیدری همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: آقایان سعید خلوتی و امید جاویدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی