اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29876

شناسه ملی: 10260504730

تاریخ ثبت: 1386/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/25

آدرس: اصفهان خیابان جی ابر کوی سلمان

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بتول فروغی ابری کد ملی 129137XXXX و آقای محمدحسین علیخانی کد ملی 129169XXXX و خانم محبوبه علیخانی کد ملی 127012XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین یخی لفدانی کد ملی 128423XXXX و آقای جلال یخی لفدانی کد ملی 127061XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940720XXXX52388 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم بتول فروغی ابری کد ملی 129137XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین علیخانی کد ملی 129169XXXX به عنوان مدیرعامل و خانم محبوبه علیخانی کد ملی 127012XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 940720XXXX92548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه اضافه شد: ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ایاب و ذهاب درون شهری پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح. ش 940720XXXX02432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 29 و 30/2/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 خانم بتول فروغی ابری به کد ملی 129137XXXX و کدپستی 815967XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم محبو به علیخانی به کد ملی 127012XXXX و کدپستی 815967XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین عیلخانی به کد ملی 129169XXXX و کدپستی 815967XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای محمدحسین عیلخانی و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 آقایان حسین یخی لفدانی به کد ملی 128423XXXX و کدپستی 815967XXXX و جلال یخی لفدانی به کد ملی 127061XXXX و کدپستی 815967XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/3/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیمانکاری اصفهان نوآوران پیام نو سهامی خاص که در تاریخ 25/1/1386 تحت شماره 29876 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی اولیا آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام امور رشته خدماتی تامین نیروی انسانی موقت اعم از متخصص و کارگر ساده- ایجاد فضای سبز و نگهداری آن- انجام امور رشته تاسیسات و تجهیزات حرارتی و برودتی و رشته ساختمان و جدول بندی معابر عمومی و خیابانها- تنظیف اماکن مسکونی- اداری، تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی- انعقاد قرارداد با شرکتها، ادارات، ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان- خیابان جی ابر- کوی سلمان- پلاک 15 . 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی است که 50 % آن پرداخت شده است و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مدت شرکت از تاریخ 19/1/1385 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: خانم بتول فروغی ابری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین علیخانی به سمت مدیرعامل و خانم محبوبه علیخانی آمرزیده آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - آقای حسین یخی لفدانی و خانم صدیقه بهرایی آمرزیده آبادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 26/1/86 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی