اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 31486

شناسه ملی: 10530436249

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خدماتی شامل تنظیفات نگهداری از فضای سبز طبخ و پخش مواد غذایی سرودهی به مجالس جشنها شرکتهای خصوصی دولتی نگهداری از سالمندان و کودکان در منازل تاسیساتی شامل انتقال خطوط لوله اعم از آب برق گاز مخابرات تعمیر و نگهداری از شوفاژهای برودتی و حرارتی تهویه مطبوع بازرگانی شامل صادرات واردات خرید فروش کلیه کالاهای مجاز بازاریابی ساختمانی شامل خاکریزی و خاکبرداری تسطیح اراضی نقشه کشی و نقشه برداری جدول گذاری سد سازی پل سازی آسفالت کاری لبه گذاری و جاده سازی حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه راهسازی تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت، اکتشاف معدن فرآوری و بهره برداری و استخراج معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. در تاریخ 14/10/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 434300XXXX785067XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 3/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای کریم ده بزرگی به شماره ملی 229121XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم ده بزرگی به شماره ملی 229214XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 آقای حسن حسنی به شماره ملی 515924XXXX به عنوان عضو علی البدل و آقای حسن فتحی به شماره ملی 657991XXXX و خانم اعظم حمیدی به شماره ملی 251132XXXX از عضو هییت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم ندا امیر احمدی به شماره ملی 230067XXXX و خانم شیدا امیر احمدی به شماره ملی 228025XXXX و آقای مسعود اسماعیلی به شماره ملی 515972XXXX تا تاریخ 3/11/1393 4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ندا امیر احمدی به شماره ملی 230067XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم شیدا امیر احمدی بشمار ملی 228025XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مسعود اسماعیلی به شماره ملی 515972XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود اسماعیلی به شماره ملی 515972XXXX به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 8/10/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 434300XXXX785067XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 2/7/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای کریم ده بزرگی به عنوان بازرس اصلی آقای رحیم ده بزرگی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ آقای مسعود اسماعیلی و خانم ندا امیراحمدی و خانم شیدا امیراحمدی از عضویت هییت مدیره خارج گردیدند در نتیجه اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای حسن فتحی و خانم اعظم حمیدی و آقای حسن حسنی تا تاریخ 2/7/1392 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن فتحی به سمت رییس هییت مدیره و خانم اعظم حمیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن حسنی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن حسنی به سمت مدیرعامل 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور و اسناد بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در تاریخ 5/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجای واحدثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی