اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 514

شناسه ملی: 14007711890

تاریخ ثبت: 1397/04/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/04/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/23:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو و باطری سازان شهرستان نجف آباد درتاریخ 23/04/1397 به شماره ثبت 514 به شناسه ملی 140077XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اهداف اتحادیه به شرح زیر است:انجام وظایف درحدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.مدت: از تاریخ ثبت تا مورخ 22/07/1400 می باشد مرکزاصلی:اصفهان،شهرنجف آباد-امیرکبیر-کوچه شهیدمحمدرضاقادری-کوچه صفا-پلاک 14 -طبقه همکف-کدپستی 851476XXXX اولین مدیران: احمد فروزان با شماره ملی 109151996 به سمت رییس اتحادیه صنفی و عباس بهمن پور نجف آبادی با شماره ملی 109024XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه صنفی و علی حسام با شماره ملی 109109XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه صنفی و علی کامرانیان نجف آبادی با شماره ملی 109127XXXX به سمت دبیر اتحادیه صنفی و محسن نصراللهی با شماره ملی 109116XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه صنفی و داود هاشمی دهقی با شماره ملی 109057XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه صنفی و محسن جوزقیان با شماره ملی 109034XXXX به سمت بازرس علی البدل اتحادیه صنفی و سیدمحمدرضا آیت با شماره ملی 109024XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و فتح اله قیصری ملک آبادی با شماره ملی 109107XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت چهارسال انتخاب گردیدند.اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه دارندگان حق امضا:اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.مراتب فوق طبق نامه شماره 592 مورخ 29/03/1397 داره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف اباد اگهی شد ش 970423XXXX52864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی