اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 75845

شناسه ملی: 10101207277

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1145688614

آدرس: قانونی شرکت به نشانی تهران خ فردوسی خ شهید سروش الدین تقوی خ شهید احمد انوشیروانی پلاک 2 ساختمان حمل ونقل طبقه همکف واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/22:

2,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/07:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/20:

19,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/05:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/06/1396 و بموجب مجوز شماره 37030/11 مورخ 01/07/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد عادل بنه کهل به شماره ملی 171010XXXX با پرداخت 100000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 2000000 ریال به 2100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ لیست شرکا پس از افزاش سرمایه بشرح زیر می باشد: ایوب عادل بنه کهل به شماره ملی 171827XXXX دارای 950000 ریال سهم الشرکه. اصغر رافتی بنه کهل به شماره ملی 049051XXXX دارای 950000 ریال سهم الشرکه. نیکو فرجی به شماره ملی 007950XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه. محمد عادل بنه کهل به شماره ملی 171010XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه. پ 960718XXXX46808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1396 و بموجب مجوز شماره 37030/11 مورخ 01/07/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ایوب عادل بنه کهل به شماره ملی 171827XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمد عادل بنه کهل به شماره ملی 171010XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960718XXXX54253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1395 ومجوز 21412/11 مورخ 20/6/1395 اداره کل راهداری.حمل ونقل جاده ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به نشانی تهران خ فردوسی خ شهید سروش الدین تقوی خ شهید احمد انوشیروانی پلاک 2 ساختمان حمل ونقل طبقه همکف واحد 3 کدپستی 114568XXXX منتقل گردید پ 950823XXXX11351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1395 و مجوز شماره 15444/11 مورخه 3/5/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیکو فرجی به کد ملی 007950XXXX با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 1900000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: ایوب عادل بنه کهل به کد ملی 171827XXXX دارنده 950000 ریال سهم الشرکه اصغر رافتی بنه کهل به کد ملی 049051XXXX دارنده 950000 ریال سهم الشرکه نیکو فرجی به کد ملی 007950XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه پ 950513XXXX78197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/02/1395 و مجوز شماره 15444/11 مورخه 3/5/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیکو فرجی به کد ملی 007950XXXX بسمت مدیرعامل و ایوب عادل بنه کهل به کد ملی 171827XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950513XXXX78798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مصطفی سلمانی اسودی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/19 ریال کاهش یافت. تعداد هییت مدیره به 2 تفر کاهش یافت و مواد اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ایوب عادل بنه کهل به کد ملی 171827XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و اصغر رافتی بنه کهل به کد ملی 049051XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 5/2/88 احسان سلمانی اسودی مسعود بنی هارونی محمد بنی هارونی داود خسروی هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. مصطفی سلمانی اسودی ایوب عادل بنه کهل و اصغر رافتی بنه کهل هر یک با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبالغ 000/100 ریال و 000/950 ریال و 000/950 ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/4 ریال به 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هییت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ایوب عادل بنه کهل به سمت رییس هییت مدیره و اصغر رافتی بنه کهل به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی سلمانی اسودی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی