اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 954

شناسه ملی: 14000026836

تاریخ ثبت: 1390/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/18:

7,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با توجه به موادی از قانون تجارت و نامه تایید شده بشماره 2662 ن 32/90 مورخ 18/5/90 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی خلاصه ای از شرکت و اساسنامه شرکت تعاونی بانوان همراه دلان محلات که در تاریخ 22/6/90 تحت شماره 954 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/6/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: خدمات بسته بندی و سورتینگ (در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم). 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: محلات خیابان امام خمینی جنب اداره آگهی کوچه شهید اسماعیلیان کلینیک همراه کدپستی 37541 - 37816 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/7 ریال که به 70 سهم 100000 ریالی منقسم گردیده که تماماً به صندوق تعاون پرداخت گردیده شده است. 5 ـ اولین مدیران: خانم سکینه محمد امینی بسمت (رییس هییت مدیره) و خانم عفت محمد امینی بسمت (نایب رییس هییت مدیره) و خانم الهام زمانی بسمت (منشی هییت مدیره) و خانم فاطمه استاد هاشم بسمت (عضو علی البدل هییت مدیره) برای مدت 3 سال و خانم الهام زمانی به عنوان (مدیرعامل) شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا خانم سکینه محمد امینی (رییس هییت مدیره) به اتفاق خانم الهام زمانی (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و نامه ها با امضا خانم الهام زمانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت می باشد. 8 ـ بازرسان شرکت: خانم پروین سهرابی به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه محمد امینی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک محلات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی