اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10840422012

تاریخ ثبت: 1389/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/03/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/3/89 تحت شماره 11636 و شناسه ملی 108404XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/3/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ایجاد، تامین و اداره یک واحد تعاونی تولیدی و توضیعی در زمینه تولید بتن آماده، قطعات پیش ساخته بتنی و سیمانی و بقیه به شرح ماده 3 اساسنامه ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوز های مربوطه می باشد.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد فهرج، روبروی پمپ بنزین 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به دو هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/000/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ 8/3/89 نزد بانک صندوق تعاون شعبه شهید مطهری یزد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مهدی حسینی فهرجی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای علی محمد حسینی فهرجی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمدحسین عیوقی تفتی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 5 آقای حسین افشون به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 5 آقای حسین افشون به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین افشون مدیر عامل و آقای مهدی حسینی فهرجی رییس هییت مدیره و در غیاب آقای مهدی حسینی فهرجی توام با امضای آقای علی محمد حسینی فهرجی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضا آقای مهدی حسینی فهرجی رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محمدحسین زینی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای هاشم حسینی فهرجی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی