اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 30302

شناسه ملی: 10380455427

تاریخ ثبت: 1386/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 9186855549

آدرس: جدید مشهد بلوار سجاد حامد جنوبی 7 پلاک 76

تاریخ تاسیس: 1386/05/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/01:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/05/10:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس حریری به شماره ملی 085929XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید جواد فضلی به شماره ملی 085932XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش 961104XXXX41768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین فلاح تفتی به شماره ملی 093897XXXX و آقای امیر فلاح تفتی به شماره ملی 093797XXXX و خانم فاطمه روزبهی به شماره ملی 094040XXXX 2 ـ آقای عباس حریری به شماره ملی 085929XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد فضلی به شماره ملی 085932XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 951004XXXX45617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ خانم فاطمه روزبهی کد ملی 094040XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امین فلاح تفتی کد ملی 093897XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای امیر فلاح تفتی کد ملی 093797XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهدآور، رسمی، بانکی و قراردادها و همچنین نامه های عادی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951004XXXX53622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: مشهد ـ بلوار سجاد ـ حامد جنوبی 7 ـ پلاک 76 کدپستی: 918685XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950227XXXX88265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباس حریری به سمت بازرس اصلی وآقای سید جواد فضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدتیکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941016XXXX65751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/21:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/92 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال از طریق افزایش تعداد سهام از 000/10 سهم به 000/000/1 سهم 000/1 ریالی و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/5/92 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و گواهی شماره 225/4948 مورخه 3/5/92 بانک ملت شعبه سه راه راهنمایی مبنی بر واریز مبلغ 000/000/990 ریال به حساب بستانکاران هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 000/1 ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 1694192 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/9/91 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت، آقای عباس حریری و خانم وحیده سادات باغدار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و خانم فاطمه روزبهی، آقایان امیر فلاح تفتی، امین فلاح تفتی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/9/91 خانم فاطمه روزبهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین فلاح تفتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر فلاح تفتی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 10/5/86 تحت شماره 30302 دراین اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: اقدام به صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کمیسیونری، شرکت در مناقصات و مزایدات و دیگر امور از این قبیل در جهت تحقق اهداف شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ اقدام به تاسیس و افتتاح دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اقدام به معرفی، بازاریابی، و صدور انواع محصولات و کالاهای ایرانی، تشکیل شرکتهای مختلف بازرگانی و صنعتی متناسب با اهداف شرکت ـ به طور کلی اقدام به هر گونه فعالیت بازرگانی و تولیدی و صنعتی به منظور توسعه و تحقق اهداف شرکت در چارچوب قانون مطالعه در زمینه شناخت استعدادها و امکانات کالاهای قابل صدور ایران. 2 ـ موسسین شرکت: امیر فلاح تفتی ـ فاطمه روزبهی ـ امین فلاح تفتی 3 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار سجاد ـ حامد جنوبی 7 ـ پلاک 76 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/1 ریالی با نام که مبلغ کل آن طی گواهی شماره 554 مورخه 31/4/86 بانک ملی شعبه ثامن الایمه مشهد پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان امیر فلاح تفتی ـ امین فلاح تفتی و خانم فاطمه روزبهی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که خانم فاطمه روزبهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین فلاح تفتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر فلاح تفتی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس حریری به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه ناظری مقدم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی