اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 469389

شناسه ملی: 14004783689

تاریخ ثبت: 1393/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1191738964

آدرس: تهران چهارراه گلوبندک 15 خرداد غربی کوچه اکبر نژاد کوچه شیشه گران پلاک 35 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1393/12/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/16:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مجتبی زرگرآزاد به شماره ملی: 007459XXXX به سمت رییس هییت مدیر - آقای شاهین شعیبی به شماره ملی: 007790XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - آقای محمدامین زرگرآزاد به شماره ملی 001611XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای مهدی زرگرآزاد به شماره ملی: 008135XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای آلان اله ویسی به شماره ملی: 286003XXXX به سمت عضو هییت مدیره - خانم سروش شیرازی به شماره ملی: 007064XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - بازرسین: آقای علی نادری آسا به ش ملی 006575XXXX به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا یوسف زاده به ش ملی 006377XXXX به سمت بازرس علی البدل رای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ 980405XXXX31623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 6 نفر می باشد که بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961006XXXX27217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: مجتبی زرگر آزاد به شماره ملی 007459XXXX رییس هییت مدیره محمد امین زرگر آزاد به شماره ملی 001611XXXX نایب رییس هییت مدیره شاهین شعیبی به شماره ملی 007790XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره مهدی زرگر آزاد به شماره ملی 008135XXXX عضو هییت مدیره آلان اله ویسی به شماره ملی 286003XXXX عضو هییت مدیره سروش شیرازی به شماره ملی 007064XXXX عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 961006XXXX25336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 به 6 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضا از "مدیرعامل منفردا " به " رییس هییت مدیره به تنهایی" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960231XXXX79842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای شاهین شعیبی کدم 007790XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای مجتبی زرگر آزاد کدم 007459XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد امین زرگر آزاد کدم 001611XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مهدی زرگر آزاد کدم 008135XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای آلان اله ویسی کدم 286003XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) خانم سروش شیرازی کدم 007064XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی نادری آسا کدم 006575XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یوسف زاده کدم 006377XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره بتهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 960231XXXX33812 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی زرگر آزاد به کد ملی 007459XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد امین زرگر آزاد به کد ملی 001611XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی زرگر آزاد به کد ملی 008135XXXX و آقای شاهین شعیبی به کد ملی 007790XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای آلان اله ویسی به کد ملی 286003XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای علی نادری آسا به کد ملی 006575XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 940902XXXX01939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هییت مدیره به 4 نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940902XXXX24266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص زرین انرژی پرتو سازه درتاریخ 16/12/1393 به شماره ثبت 469389 به شناسه ملی 140047XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات طراحی اجرا نصب راه اندازی تاسیسات مکانیکی برقی و الکتریکی اعم از سیستم های حرارتی و برودتی آسانسور و بالابر انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران چهارراه گلوبندک 15 خرداد غربی کوچه اکبر نژاد کوچه شیشه گران پلاک 35 طبقه اول کد پ 119173XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 200000000 ریال منقسم به 100 سهم 2000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 75000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1528 ـ 806 ـ 1393 مورخ 3/12/93 نزد بانک سامان شعبه بازار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی زرگر آزاد به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره به ش م 007459XXXX و محمد امین زرگر آزاد به سمت رییس هییت مدیره به ش م 001611XXXX و مهدی زرگر آزاد به سمت نایب رییس هییت مدیره به ش م 008135XXXX بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقوداسلامی و کلیه اوراق عادی واداری شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شاهین شعیبی به شماره ملی 007790XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی نادری آسا به شماره ملی 006575XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 931216XXXX04990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی