اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8925

شناسه ملی: 10220137751

تاریخ ثبت: 1386/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/26:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و عملیات مالی سال 95 تصویب گردید. ـ 2 آقایان نادر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX و ناصر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا کد ملی 275522XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ـ 3 آقای رضا شکوهی کد ملی 274050XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم نسا اسمعیلی کد ملی 275474XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ـ 4 روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970129XXXX86885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای ناصر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX بسمت عضو و رییس هییت مدیره و نادر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا کد ملی 275522XXXX بسمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ـ 2 امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری بتنهایی با هریک از آقای نادر بهلول زاده نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و یا آقای ناصر بهلول زاده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970129XXXX29894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ناصر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX و نادر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا کد ملی 275522XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای رضاشکوهی کد ملی 274050XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم نسا اسمعیلی کد ملی 275474XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابراراقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950119XXXX20198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ناصر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX بسمت رییس هییت مدیره و نادر بهلول زاده کد ملی 275171XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا کد ملی 275522XXXX بسمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق بهادار و اسنادتعهدآورمالی ازقبیل چک، سفته، بروات وقراردادها، مکاتبات عادی واداری باامضای نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل آقای نادر بهلول زاده و یا رییس هییت مدیره آقای ناصر بهلول زاده هریک بتنهایی ودرهرحال همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ آدرس مرکزاصلی شرکت درارومیه: خیابان امامت ـ کوی 2 صبا ـ پلاک 23 ـ تلفن: 33372697 کدپستی: 571998XXXX تعیین وتصویب شد. ش 950119XXXX39715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/10/94 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX و نادر بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا به شماره ملی 275522XXXX و آقای عادل بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX تا تاریخ 23/10/94 2 ـ آقای رضا شکوهی به شماره ملی 274050XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم نسا اسمعیلی به شماره ملی 275474XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 10/11/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 020100XXXX110100XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/12:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نادر بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا به شماره ملی 275522XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عادل بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر بهلول زاده به شماره ملی 275171XXXX به سمت مدیر عامل . 2 ـ امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت مشترکاً با امضای آقایان ناصر بهلول زاده عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل و نادر بهلول زاده عضو و نایب رییس هییت مدیره و امضای اوراق عادی و نامه های اداری بتنهایی با امضای هر یک از آنان در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 12/11/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 020100XXXX110100XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر بهلول زاده به سمت رییس هییت مدیره و نادر بهلول زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا به سمت عضو هییت مدیره و عادل بهلول زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر بهلو ل زاده به سمت مدیر عامل 2 امضا کلیه اسناد مالی و چکها و قراردادها و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به تنهایی به امضا ناصر بهلول زاده عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در تاریخ 27/6/1390 ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 12/6/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند عادل بهلول زاده ونادر بهلول زاده و قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا و آقای ناصر بهلول زاده تا تاریخ 12/6/1392 2 ـ آقای رضا شکوهی به عنوان بازرس اصلی آقای نسا اسمعیلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 27/6/1390 ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/4/1386 تحت شماره 8925 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 28/4/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اکتشاف و بهره برداری مواد معدنی و صنعتی دانه بندی مصالح معدنی و شنی و ماسه و تولید قطعات بتنی و بتن و واردات ماشین آلات و دستگاه های مربوطه. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه خ امام کوچه جنب بیمارستان دکتر صولتی ساختمان پزشکان بهار طبقه دوم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 48312740/59 مورخ 24/4/1386 نزد بانک تجارت شعبه والفجر پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ عادل بهلول زاده بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ نادر بهلول زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ ناصر بهلول زاده بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ قادر بهلول زاده چچکلوی حاجی آقا بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ ناصر بهلول زاده بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و چک ها و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ سیامک اسداله بینا به عنوان بازرس علی البدل 2 ـ 8 ـ بابک سلیم زاده به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی