اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6319

شناسه ملی: 10240093067

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر منیری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای رحیم خانی یاغبستلوجان احمدلو به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رضا سهرابی به سمت عضو هییت مدیره، آقای جواد سهرابی به سمت عضو هییت مدیره، خانم منیر اسمعیلی فلک به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای آقای جعفر منیری ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 666800XXXX119923XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ آقای جعفر منیری کد ملی 150278XXXX و رحیم خانی یاغبستلوجان احمدلو کد ملی 173889XXXX و محمد رضا سهرابی کد ملی 005660XXXX و جواد سهرابی کد ملی 049214XXXX و خانم منیر اسمعیلی فلک کد ملی 146614XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره انتخاب شدند. ش 666800XXXX119923XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ ماده 31 اساسنامه شرکت سران سایه ساز بشرح زیر اصلاح می گردد: تعداد اعضای شرکت از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت. شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. ش 666800XXXX119923XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/03:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: 1 آقایان محمد رضا سهرابی به شماره ملی 005660XXXX و جواد سهرابی به شماره ملی 049214XXXX و خانم منیر اسمعیلی فلک به شماره ملی 146614XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 آقایان عباس عابدی به شماره ملی 146578XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای ارشد پوستی به شماره ملی 146241XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شده اند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/8/92 خانم منیر اسمعیلی فلک به سمت رییس هییت مدیره و آقایان جواد سهرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رضا سهرابی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته، بروات و امضا کلیه قراردادهای شرکت در مناقصه ها، نامه های ارسالی و عقود اسلامی منفرداً با امضای محمد رضا سهرابی ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 067670XXXX112298XXXX مسیول ثبت شرکتهای واحد ثبتی اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی