اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5107

شناسه ملی: 1086115592

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/1/89 پس از نقل و انتقال کلیه سهام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای امیر درویشی به سمت مدیرعامل، خانم مرضیه درویشی به عنوان رییس هییت مدیره، خانم فاطمه یوسفی فرخزاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره همگی عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای امیر درویشی همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. 2 ـ آقای محمود قمری و آقای شهریار صارمی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/87 پس از واگذاری قسمتی از سهام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای علیرضا لاچین ـ آقای محمد لاچین و خانم مرضیه لاچین هر سه برای مدت دو سال به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ خانم مرضیه درویشی به سمت بازرس اصلی و آقای محمود قمری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ آقای علیرضا لاچین به عنوان مدیرعامل شرکت ـ آقای محمد لاچین به عنوان رییس هییت مدیره و خانم مرضیه لاچین به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا آقای علیرضا لاچین و آقای محمد لاچین همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی