اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 954

شناسه ملی: 10320060544

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب نامه شماره 402/110/6 , 205 مورخ 26/05/1398 از اداره تعاون روستایی شهرستان د شتستان 1 -آقای عباس راموز بشماره ملی 532990XXXX و آقای رمضان آرامون بشماره ملی 355955XXXX آقای زالپور کاوسی بشماره ملی 547972XXXX و آقای محمد شاهونی 532971XXXX و آقای داراب دهدشتی بشماره ملی 610956XXXX به سمت اعضای اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای محمود اسماعیلی بشماره ملی 532978XXXX به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. 3 ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12 1397 قرایت و به تصویب مجمع عمومی رسید. ش 980606XXXX68136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب نامه شماره 402/110/6 , 205 مورخ 26/05/1398 از اداره تعاون ر وستایی شهرستان دشتستان سمت اعضا هییت مدیره بشرح یل میباشد: 1 ـ آقای رمضان آرامون بشماره ملی 355955XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای زالپور کاوسی بشماره ملی 547972XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد شاهونی بشماره ملی 532971XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند و آقای عباس راموز به شماره ملی 532990XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه چک ها،قراردادها و اسناد اوراقی که ایجاد تعهدی می نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی می سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشند،پس از تصویب هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر اتحادیه و اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل مگر مراسلات هییت مدیره که با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد ش 980606XXXX25286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی