اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 588

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/17:

10,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/27:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره 12/06/1393 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 11/05/1393 و تاییدیه شماره 2384 مورخ 12/06/1393 تعاون و رفاه اجتماعی دهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقایان عزیز خدیش و فوزیه سعداوی و پروین خدیش به سمت عضو اصلی و حبیبه خدیش عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ عزیز خدیش به سمت رییس هییت مدیره فوزیه سعداوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و پروین خدیش به سمت منشی برای مدت 3 سال و رحیم خدیش به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای عزیز خدیش رییس هییت مدیره و در غیاب وی فوزیه سعداوی به اتفاق رحیم خدیش مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 4 ـ خانم حمیده خدیش و سعیده خدیش به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ش 134470XXXX111514XXXX رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی مورخه 17/04/1392 و تاییدیه شماره 1375 اداره تعاون دهلران، در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 عزیز خدیش، فوزیه سعداوی و پروین خدیش به سمت عضو اصلی و حبیبه خدیش به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 عزیز خدیش به سمت رییس هییت مدیره، فوزیه سعداوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، پروین خدیش به سمت منشی و حبیبه خدیش عضو علی البدل شرکت برای مدت باقی مانده خدمت هییت مدیره و رحیم خدیش به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 دو سال انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا عزیز خدیش رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان فوزیه سعداوی نایب رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 4 حمیده خدیش به عنوان بازرس اصلی و سعیده خدیش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 صورت های مالی سال 90 و 91 مورد تصویب قرار گرفت. 6 ارزش اسمی هر سهم از 000/500/1 ریال به 145/295/364 ریال افزایش و در نتیجه سرمایه شرکت از 000/500/10 ریال به 000/000/550/2 ریال افزایش یافت. ش 134470XXXX111259XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/28:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 27/10/1389 تحت شماره 588 و شناسه ملی در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و فرآوری بذر گندم 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دهلران دشت عباس روستای فجر 4 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 7 سهم بانام 1500000 ریالی که مبلغ 3500000 ریال به حساب جاری شماره 8245/15042115 نزد بانک توسعه تعاون شعبه دهلران واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: عزیز خدیش به سمت رییس هییت مدیره فوزیه سعداوی نایب رییس پروین خدیش منشی و حبیبه خدیش به سمت علی البدل برای مدت 3 سال و رحیم خدیش به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا عزیز خدیش و در غیاب وی فوزیه سعداوی به اتفاق رحیم خدیش و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای رحیم خدیش و مهر شرکت معتبر است. 7 بازرسان شرکت: حمیده خدیش و به سمت بازرس اصلی و سعیده خدیش به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی