اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11968

شناسه ملی: 10220170183

تاریخ ثبت: 1389/07/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه خ کاشانی کوی کیوان بن بست اول

تاریخ تاسیس: 1389/07/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/03:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/7/89 تحت شماره 11968 و شناسه ملی 102201XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/7/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تشکیل مرکز جراحی محدود و تشکیل مجموعه تخصصی دندانپزشکی و توسعه بخشهای مختلف آن 2 . انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت بشرح مندرج در ماده سه اساسنامه شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه خ کاشانی کوی کیوان بن بست اول پ 32 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به بیست و یک سهم 000/500 ریالی که تعداد بیست و یک سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 167/891213 مورخ 21/6/89 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مدرس ارومیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم رحیمه میرزایی مغانجوق بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم نگین جواهری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم عذرا جواهری میانداب بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا جواهری بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای سید محمدرضا جواهری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سید محمدرضا جواهری مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم کبری اسماعیل اقدم به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای شهرام طاهریان به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی