اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 51788

شناسه ملی: 10260704995

تاریخ ثبت: 1392/10/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: موجب آگهی تغییرات شماره ی 139630402085018955 مورخ 9/11/1396 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1396 مرکز اصلی شرکت فنی مهندسی تدبیر صنعت ره پویان آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 51788 از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر به نشانی خمینی شهر بخش مرکزی ، شهر خمینی شهر ، دانشگاه صنعتی ، میدان فن آوری خیابان 3 ساختمان امید ، طبقه اول ، پلاک 202 ،

کد پستی: 8415682933

تاریخ تاسیس: 1392/10/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیاوش کمالی 128287XXXX و غلامرضا کمالی 068019XXXX و کوروش کمالی 068025XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . خانم رها طاهرزاده اصفهانی با شماره ملی 129309XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سحر ایرانپور مبارکه با شماره ملی 541003XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981023XXXX76523 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کمالی 068019XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سیاوش کمالی 128287XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای کوروش کمالی 068025XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسنادبها دار و تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش 981023XXXX51478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/02:

به موجب آگهی تغییرات شماره ی 139630XXXX85018955 مورخ 9/11/1396 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1396 مرکز اصلی شرکت فنی مهندسی تدبیر صنعت ره پویان آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 51788 از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر به نشانی خمینی شهر بخش مرکزی، شهر خمینی شهر، دانشگاه صنعتی، میدان فن آوری خیابان 3 ساختمان امید، طبقه اول، پلاک 202 ، کدپستی 841568XXXX انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 1739 به ثبت رسیدو جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش 970502XXXX14541 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1396 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر به نشانی شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، شهر خمینی شهر، دانشگاه صنعتی، میدان فن آوری خیابان 3 ساختمان امید، طبقه اول، پلاک 202 ، کدپستی 841568XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961111XXXX29273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1396 سیاوش کمالی 128287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و غلامرضا کمالی 068019XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کوروش کمالی 068025XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسنادبها دار و تعهدآور شرکت به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961104XXXX66863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیاوش کمالی 128287XXXX و غلامرضا کمالی 068019XXXX و کوروش کمالی 068025XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا سعادت با شماره ملی 128931XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نقدی قشلاقی با شماره ملی 128516XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 961023XXXX54358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1394 آقایان سیاوش کمالی به کد ملی 128287XXXX ، غلامرضا کمالی به کد ملی 068019XXXX و کوروش کمالی به کد ملی 068025XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای غلامرضا سعادت با شماره ملی 128931XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نقدی قشلاقی با شماره ملی 128516XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 941129XXXX96638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/06/1394 آقای غلامرضا کمالی به عنوان رییس هییت مدیره، آقای سیاوش کمالی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای کوروش کمالی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 941129XXXX55881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/11:

پیرو آگهی تغییرات شماره 139230XXXX85000154 مورخ 3/12/1392 به آگاهی می رساند مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان علامه امینی شرقی، نبش خیابان فردوس، ساختمان اداری پزشکی مهبد، طبقه اول، واحد 1 ، کدپستی 815879XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد؛ مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد. ش 101500XXXX114660XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/22:

شرکت فوق در تاریخ 22/10/92 شماره ثبت 51788 شناسه ملی 102607XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/10/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 1 . ارایه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی 2 . طراحی اجرا بازسازی بهینه سازی ساخت و تدارکات تجهیزات و توسعه صنایع و کارخانجات 3 . مدیریت پروژه ها بازرسی فنی برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و مدیریت اجرا و نظارت کارگاهی و ارایه خدمات مهندسی مشاور و مدیریت اجرا و نظارت عالی و کارگاهی 4 . انجام کلیه امور فنی اقتصادی و بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات مرتبط با موضوع شرکت 5 . اجرای طرحها و پروژه های صنعتی، معدنی، عمرانی و توسعه به عنوان مجری پیمانکار طراحی، مهندسی، پشتیبانی، خرید، ساخت و نصب راه اندازی (EPC) در کلیه زمینه های تاسیساتی اتوماسیون برق ساختمانی و ماشین آلات 6 . انجام فعالیتهای معدنی اعم از عملیات اکتشاف استخراج و بهره برداری و فرآوری تجاری مواد معدنی و ساخت و تجارت ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه مورد نیاز فعالیتهای معدنی شرکتهای داخلی و خارجی 7 . اداره راهبری نظارت مدیریت و بهره برداری شرکتها کارخانجات و موسسات پیمانکاری تولیدی صنعتی معدنی خدماتی ساختمانی بازرگانی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 8 . طراحی ساخت احداث بازسازی بهینه سازی توسعه نگهداری تعمیرات تدارکات و پشتیبانی صنایع کارخانجات شرکتها و اجرای پروژه های صنعتی ساختمانی راهسازی باند 9 . استفاده از فناوری و دانش فنی جهت ارتقا تولید 10 . انجام کلیه عملیات حرارتی صنعتی آهنگری ماشین سازی و طراحی تهیه تامین و ساخت انواع قطعات لوازم و مواد مورد نیاز شرکتها صنایع کارخانجات و تهیه تولید پخش انواع محصولات و لوازم صنعتی کشاورزی و معدنی 11 . تامین نیروی انسانی فنی و تخصصی مورد نیاز شرکتها و صنایع بصورت موقت 12 . انجام کلیه خدمات امور فنی اقتصادی تجاری مبادلات بازرگانی اعم از خرید فروش صادرات واردات 13 . انجام عملیات بهره برداری (تولید تعمیر و نگهداری) و ارایه خدمات به کارخانجات از قبیل تامین تجهیزات جانبی مربوطه با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان شهر اصفهان خیابان قایم مقام فراهانی بعد از گذر اتوبان مجتمع آوا طبقه 3 واحد 3 کدپستی 815487XXXX تلفن 091311XXXX1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 139/92/34 مورخ 22/10/92 نزد بانک شهر شعبه جابر انصاری اصفهان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمود شهشهانی پور به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد حسین مولوی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سیاوش کمالی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای بردیا صدری (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای فرهاد طلایی پاشیری به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدرضا عسکری به عنوان بازرس علی البدل ش 101500XXXX114652XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی