اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46033

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تهران خ سهروردی شمالی خ حسینی سورنای سابق ک فرهاد

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/7/88 شرکت مزبور که در تاریخ 26/7/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منصور کریمیان و فرهاد حامدی فر و محمود فاطمی در نتیجه فرهاد حامدی فر به سمت رییس هییت مدیره، محمود فاطمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، منصور کریمیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/85 شرکت مزبور که در تاریخ 7/1/86 واصل گردید: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل آقای منصور کریمیان و آقای فرهاد حامدی فر و آقای محمود فاطمی انتخاب گردیدند. ماده 39 اساسنامه اصلاح و هییت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد. آقایان فرهاد حامدی فر بسمت رییس هییت مدیره و محمود فاطمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و منصور کریمیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 11/6/85 شرکت مزبور که در تاریخ 21/6/85 واصل گردیده: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 4 نفر خواهد بود و ماده 39 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آقایان منصور کریمیان و فرهاد حامدی فر و محمود فاطمی و هراج کمررز به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که آقایان فرهاد حامدی فر به سمت رییس هییت مدیره، محمود فاطمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و منصور کریمیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/11:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/85 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. 2 - آقای جواد میثمی اسکویی به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نباتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/7/84 مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خ سهروردی شمالی خ حسینی (سورنای سابق) ک فرهاد پ 16 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/3/84 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/84 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 به تصویب رسید. آقای جواد مقیمی اسکویی به سمت بازرس اصلی و آقای هراج کمرزر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/3/83 شرکت مزبور که در تاریخ 27/3/83 واصل گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 82 بتصویب رسید. 2 آقای جواد مقیمی اسکویی به سمت بازرس اصلی و آقای هراج کمرزر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 29/4/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای جواد مقیمی اسکویی به سمت بازرس اصلی و آقای هراج کمرزر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/9/81 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/82 واصل گردیده: آقای جواد مقیمی اسکویی به سمت بازرس اصلی و آقای هراج کمرزر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضای هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل آقایان منصور کریمیان حسینعلی فاطمی و فرهاد حامد ی فرانتخاب گردیدند: آقایان حسینعلی فاطمی به سمت رییس هییت مدیره و فرهاد حامدی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و منصور کریمیان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اعضا کلیه اوراق و اسناذ تعهدآور از جمله چک و سفته و برات غیره بامضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی