اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6401

شناسه ملی: 14003484880

تاریخ ثبت: 1392/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/04:

17,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 تعداد اعضای هییت مدیره از چهار نفر به سه الی پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941218XXXX89577 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 01/11/1395 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم الهام اسحق نیموری به شماره ملی 626993XXXX و خانم نوژان عدلی به شماره ملی 213012XXXX و خانم راضیه سعادتی به شماره ملی 214221XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ 2 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید فرزانه مقدم به شماره ملی 214215XXXX بازرس اصلی و آقای حسین کاوه به شماره ملی 214284XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 941218XXXX62480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم نوژان عدلی به شماره ملی 213012XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم الهام اسحق نیموری به شماره ملی 626993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم راضیه سعادتی به شماره ملی 214221XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ 2 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و غیره و عقود و قراردادها و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941218XXXX68198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/05:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنعت کاران کاسپین پلاست سهامی خاص که در تاریخ 4/4/1392 شماره ثبت 6401 شناسه ملی 140034XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/4/1392 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات و تهیه و تولید یونولیت و توزیع انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور برابر قوانین و مقررات رسمی کشور 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: آمل شهرک جمشید آباد جنب منبع آب داخل کوچه جنب شرکت صبا پلاستیک کدپستی 461785XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ 17500000 ریال آن طی گواهی شماره 124/5911 26/3/1392 بانک ملت شعبه طالب آملی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/3/1392 خانم اعظم سلمانی نظافت به شماره ملی 087234XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم الهام اسحق نیموری به شماره ملی 626993XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم تکتم سلمانی نظافت به شماره ملی 087241XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم راضیه سعادتی به شماره ملی 214221XXXX به عنوان عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل برابر مفاد اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید فرزانه مقدم به شماره ملی 214215XXXX و آقای حسین کاوه به شماره ملی 214284XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش 800920XXXX113800XXXX مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی