اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 218388

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/12/23:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/13:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/86 آقای محمد دیندار به جای آقای علیرضا خوشگفتار به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/12/82 تحت شماره 218388 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/12/82 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تاسیس و اداره کارخانه آجر ماشینی و سازه های سفالی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز مربوط به شرکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: تهران، سه راه طالقانی ساختمان 438 واحد 13 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی بانام که مبلغ 35000000 ریال آن طی گواهی شماره 4560/6807 مورخه 24/9/82 بانک ملت شعبه سه راه طالقانی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان هادی سلطانی به سمت رییس هییت مدیره، سیدمحمدرضا ناصری زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمد دیندار به سمت عضو هییت مدیره، صفر برزگر (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا:اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمدمهدی صباحی و محسن هاشمیان به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی