اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 172

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 225221/8/86 اداره تعاون شهرستان پاکدشت منضم صورتجلسات هییت مدیره مورخ 9/8/86 شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه میرداد ثبت شده به شماره 172 در این اداره تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: آقای عبدالکریم کرک آبادی و امیر صدیقی و محمدجواد مشایخی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره که در نتیجه امیر صدیقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد مشایخی به سمت نایب رییس هییت مدیره و نیز عبدالکریم کرک آبادی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا ثابت عبدالکریم کرک آبادی مدیر عامل به اتفاق امیر صدیقی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا محمد جواد مشایخی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر میباشد و اوراق و نامه های عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

بموجب نامه شماره 863 - 12/8/1382 اداره تعاون شهرستان پاکدشت منضم به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخه 7/2/82 شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه میرداد ثبت شده به شماره 295 ورامین و اینکه پرونده شرکت مذکور از ورامین به این اداره انتقال و تحت شماره 172 در این اداره به ثبت رسیده تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد: 1 - اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر 66 ماده و 43 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. 2 - آقایان امیر صدیقی، جمشید امیری و رمضان جهان تیغ به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و نیز آقای حمیدرضاخانلری به سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند در نتیجه آقایان امیر صدیقی و جمشید امیری و رمضان جهان تیغ به ترتیب به سمت رییس و نایب رییس و منشی هییت مدیره منصوب شدند همچنین آقای عبدالکریم کرک آبادی برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل انتخاب شد و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضا آقایان عبدالکریم کرک آبادی ( مدیر عامل ) و امیر صدیقی (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان آقای جمشید امیری (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 3 - آقایان عباس سرگلزایی و نجات اله سیری به عنوان بازرسان اصلی و نیز آقای حسن آناهید به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی