اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18961

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 15/2/82 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است حمیدرضا نصری، نوراله شهریاری خیرآبادی و خانم فرزانه مقیمی بلداجی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و ناهید کلیایی و یدالله یوسفی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند هییت مدیره از بین خود نوراله شهریاری خیرآبادی را به سمت رییس، فرزانه مقیمی بلداجی را به سمت نایب ریس هییت مدیره و حمیدرضا نصری را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی