اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6953

شناسه ملی: 10660073642

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/7/91 و عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/91 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف ـ افراد زیر بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان پدرام رادمنش، غلامحسین رضایی چقابلکی و خانم الهه رضایی چقابلکی. ب ـ آقایان محمد جوانبخت و خلیل منسوبی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. د ـ بموضوع شرکت انجام کلیه خدمات مربوط به بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب شامل آزمایش چشمی آزمایش ذرات مغناطیس آزمایش مایعات نافذ آزمایش آلتراسونیک و آزمایش رادیوگرافی الحاق در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ه ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/7/91 پدرام رادمنش بسمت مدیرعامل و غلامحسین رضایی چقابلکی بسمت رییس هییت مدیره و الهه رضایی چقابلکی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و مکاتبات عادی و اداری به امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/15:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 12/2 88 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند رسول رضایی غلامحسین رضایی چقابلکی الهه رضایی چقابلکی ب آقای محمد جوانبخت خلیل منسوبی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی انتخاب گردید د طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/2/88 رسول رضایی به عنوان رییس هیآت مدیره و مدیر عامل و غلامحسین رضایی چقابلکی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و الهه رضایی چقابلکی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و اوراق عادی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت شرکتها کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/17:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/5/86 شرکت مزبور که در تاریخ 14/5/86 به این اداره رسیده است. 1 - آقای محمد جوانبخت به سمت بازرس اصلی و آقای بابک درگاهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقای علی رضایی، غلامحسین رضایی چقابلکی، خانم الهه رضایی چقا بلکی 3 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/5/86 آقای علی رضایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم الهه رضایی چقابلکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامحسین رضایی چقابلکی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 4 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/1/83 شرکت مزبور که در تاریخ 19/2/83 واصل گردیده: 1 آقای محمد جوانبخت به سمت بازرس اصلی و آقای میثم گراوندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 3 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقایان علی رضایی غلامحسین رضایی چقابلکی خانم الهه رضایی چقا بلکی. 4 بموضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مربوط به شبکه های ارتباطی و مخابراتی از قبیل اجرای خطوط زمینی و هوایی و فیبرنوری و غیره انجام خطوط توزیع نیروی برق جذب نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور خدماتی پشتیبانی و بازرگانی، ادارات، شرکتهای دولتی و خصوصی از قبیل تنظیفات احداث و نگهداری فضای سبز تامین وسایط نقلیه از قبیل مینی بوس و اتوبوس و غیره، آشپزی تامین و نگهداری تاسیس ات آب و برق و مخابرات اضافه گردید. 4 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/1/83 آقایان علی رضایی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم الهه رضایی چقابلکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامحسین رضا چقابلکی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی