اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 711

شناسه ملی: 10860256444

تاریخ ثبت: 1383/11/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

کد پستی: 8771773354

آدرس: در واحد ثبتی گلپایگان به نشانی گلپایگان صفاییه ، خ دامپروری ، کوچه گلخانه پلاک 3 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1383/11/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/30:

500,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فروغی فر به شماره ملی 122936XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نرگس برومند به شماره ملی 055902XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم عراقی به شماره ملی 121976XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل (مریم عراقی) یا رییس هییت مدیره (علیرضا فروغی فر) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970520XXXX47368 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فروغی فر به شماره ملی 122936XXXX و خانم نرگس برومند به شماره ملی 055902XXXX و خانم مریم عراقی به شماره ملی 121976XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم سمانه سلامی به شماره ملی 007657XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا هارونی به شماره ملی 121990XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970520XXXX57820 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1396 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از محل واریز نقدی و بالا بردن مبلغ اسمی سهام از مبلغ 1000000 به مبلغ 500000000 ریال افزایش یافت. که مبلغ آورده تماما طی گواهی شماره 318 مورخ 29/09/1396 بانک ملی ایران شعبه غدیر گلپایگان واریز وماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید ب: سرمایه شرکت مبلغ 500000000 ریال نقدی است منقسم به 1000 سهم 500000 ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده میباشد ش 961014XXXX04439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی گلپایگان به نشانی گلپایگان صفاییه، خ دامپروری، کوچه گلخانه پلاک 3 طبقه همکف کدپستی 877177XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 960801XXXX50122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمانه سلامی به شماره ملی 007657XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا هارونی به شماره ملی 121990XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960729XXXX91994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فروغی فربه شماره ملی 122936XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نرگس برومند به شماره ملی 055902XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم عراقی به شماره ملی 121976XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضامریم عراقی یا علیرضا فروغی فر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960203XXXX60136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای علیرضا فروغی فر به شماره ملی 122936XXXX خانم نرگس برومند به شماره ملی 055902XXXX خانم مریم عراقی به شماره ملی 121976XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 960123XXXX27494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه موضوع به نحو ذیل تغییر یافت. 1 ـ انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات ساختمانی و ماشین آلات 2 ـ انجام امور مربوط به نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 3 ـ انجام کلیه امور مربوط به تایپ و تکثیر 4 ـ انجام امور مربوط به خدمات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و کلیه خدمات شهری 5 ـ تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره شغلی، مشاوره روابط کار و کارگر 6 ـ خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه و ارایه کلیه خدمات مخابراتی و انجام کلیه پروژه های نگهداری و توسعه مخابراتی 7 ـ ارایه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی 8 ـ طراحی و اجرای پروژه های آبیاری بارانی و قطره ای و کلیه خدمات کشاورزی 9 ـ عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی 10 ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری.ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ش 951201XXXX98239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه موضوع به نحو ذیل تغییر یافت. 1 ـ انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات ساختمانی و ماشین آلات 2 ـ انجام امور مربوط به نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 3 ـ انجام کلیه امور مربوط به تایپ و تکثیر 4 ـ انجام امور مربوط به خدمات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله و کلیه خدمات شهری 5 ـ تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی، مشاوره شغلی، مشاوره روابط کار و کارگر 6 ـ خدمات عمومی تلفن ثابت و همراه و ارایه کلیه خدمات مخابراتی و انجام کلیه پروژه های نگهداری و توسعه مخابراتی 7 ـ ارایه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی 8 ـ طراحی و اجرای پروژه های آبیاری بارانی و قطره ای و کلیه خدمات کشاورزی 9 ـ عملی ات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی 10 ـ انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح ش 951201XXXX98239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فروغی فر کد ملی 122936XXXX بسمت رییس هییت مدیره خانم نرگس برومند به کد 055902XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره خانم مریم عراقی به کد ملی 121976XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت اعم از چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای خانم مریم عراقی یا آقای علیرضا فروغی فر همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 950826XXXX71785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای علیرضا فروغی فر به شماره 122936XXXX خانم نرگس برومند به شماره ملی 055902XXXX آقای مهران صلصالی به شماره ملی 121939XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم سمانه سلامی به شماره ملی 007657XXXX به سمت بازرس اصلی خانم زهرا هارونی به شماره ملی 121990XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950826XXXX28410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 37 اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل(مریم عراقی) یا رییس هییت مدیره(علیرضا فروغی فر) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950826XXXX46109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/12:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 6/5/93 و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 6/5/93 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: آقای علیرضا فروغی فر به کد ملی 122936XXXX ، خانم نرگس برومند به کد ملی 055902XXXX ، آقای مهران صلصالی به کد ملی 121939XXXX ، آقای مهران صلصالی به کد ملی 121939XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم سمانه سلامی به کد ملی 007657XXXX سمت بازرس اصلی، خانم معصومه عمادی به کد ملی 122943XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای علیرضا فروغی فر بسمت رییس هییت مدیره، خانم نرگس برومند بسمت نایب رییس هییت مدیره، خانم مریم عراقی به کد ملی 121976XXXX (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1866032 رییس ثبت اسناد و املاک گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/08:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 28/1/92 و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 28/1/92 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: خانم نرگس برومند آقای مهران صلصالی آقای علیرضا فروغی فر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. خانم فاطمه ناطقی فرزند علی به شماره 174 به کد ملی 122997XXXX به سمت بازرس اصلی خانم زهرا ناطقی فرزند علی به شماره شناسنامه 122000XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. خانم نرگس برومند فرزند محمدهادی به شماره شناسنامه 445 به کد ملی 055902XXXX صادره از خمین به سمت رییس هییت مدیره آقای مهران صلصالی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 82 به کد ملی 121939XXXX صادره از گلپایگان به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی ناطقی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 4288 به کد ملی 122935XXXX صادره از خوانسار به سمت مدیر عامل () انتخاب شدند. مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره باامضای مدیر عامل (آقای علی ناطقی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 1643440 رییس ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 28/6/91 و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 28/6/91 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ـ آقای مهران صلصالی آقای علیرضا فروغی فر خانم نرگس برومند بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای نواب زهرایی بسمت بازرس اصلی و آقای محمد زهرایی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ـ آقای مهران صلصالی بسمت رییس هییت مدیره خانم نرگس برومند بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا فروغی فر بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 1/7/89 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ آقایان مـهران صلصالی و علیرضا فروغـی فر و خـانم نرگس برومند به سمت اعـضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سـال انتخاب شدند. ـ آقای منصور صلصالی بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فروغی فر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ آقای مهران صلصالی بسمت رییس، خانم نرگس برومند بسمت نایب رییس، آقای علیرضا فروغی فر بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 5/12/87 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: ـ آقایان مهران صلصالی و علیرضا فروغی فر و خانم نرگس برومند به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سینا ناظمی به سمت بازرس اصلی و آقای منصور صلصالی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ آقای مهران صلصالی به سمت رییس، آقای علیرضا فروغی فر به سمت مدیرعامل و خانم نرگس برومند به سمت نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای رییس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهدبود. ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/16:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 21/11/85 تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. آقایان مهران صلصالی، علیرضا فروغی فر، مرضیه اقطار به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و خانم نرگس برومند (به استناد دستور شماره 11200/2/34 - 23/12/84 ثبت احوال استان مرکزی نام خانوادگی نرگس رضا علی به نرگس برومند تغییر یافت) و آقای سینا ناظمی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موارد زیر به موضوع شرکت الحاق گردید. انجام کلیه پروژه های نگهداری و توسعه مخابراتی به جز مواردی که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است گاز رسانی، خدمات کشاورزی، تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و امنیت کلیه واحدهای ذکر شده در موضوع شرکت در نتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به گلپایگان کیلومتر یک جاده قلعه موتور، گلخانه صلصالی تغییر یافت. آقای مهران صلصالی به سمت رییس، آقای علیرضا فروغی فر به سمت مدیر عامل و خانم مرضیه اقطار به سمت نایب رییس انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای آقای رییس یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. رییس ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارس اندیش کوشان گلپا ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/11/83 تحت شماره 711 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/11/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی ثابت و موقت جهت بکارگیری در کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و وزاتخانه ها و سازمانها و ارگانها و شرکتها و کارخانجات تولیدی و تهیه و حمل مواد اولیه و ابزار و البسه کار مجاز مورد نیاز ادارات و کارخانجات دولتی و غیردولتی و بانکها، واردات مواد اولیه و دستگاههای مجاز مورد نیاز موضوع شرکت و صادرات کلیه محصولات تولیدی مجاز داخلی و تهیه و طبخ انواع غذاهای سرد و گرم جهت پرسنل تمامی ادارات و کارخانجات و شرکتها و بانکها و وزارتخانه های دولتی و غیردولتی احداث، طراحی، نگهداری فضای سبز و خدمات شهری و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی و غیردولتی و صادرات و واردات. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: گلپایگان، خیابان امام خمینی جنب بازار آزادی، طبقه فوقانی کامپیوتر دانشجو می باشد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به هزار سهم هزار ریالی که مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً به شماره حساب 652081207 بانک تجارت شعبه مرکزی گلپایگان واریز گردیده است. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای مهران صلصالی به عنوان رییس و آقای علیرضا فروغی فر به سمت عضو اصلی و مدیر عامل و خانم نرگس رضا علی به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه اقطار به سمت بازرس اصلی و آقای نواب زهرایی موخر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرپرست ثبت گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی