اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 8519

شناسه ملی: 10610117900

تاریخ ثبت: 1390/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/19:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/10/1390 تحت شماره 8519 و شناسه ملی 106101XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/10/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابتکار آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت: 1 ـ تهیه زمین مسکونی ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا 2 ـ خرید واحدهای نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا تبصره 1 ـ تعاونی می تواند برای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود پس انداز اعضا برای تهیه مسکن اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخش های دولتی عمومی تعاونی بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هدایای نقدی و جنسی اعضا و غیراعضا استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و ماخذ مذکور عمل نماید تبصره 2 ـ تعهدات عضو و تعاونی در امورمربوط به تهیه زمین آماده سازی اخذمجوز ساخت احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است تبصره 3 ـ احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیراعضا (جزنهادها و سازمانهای دولتی عمومی تعاونی و به اشخاص معرفی شده از سوی آنها که در تامین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت نموده اند و همچنین سهامداران غیرعضو) ممنوع است 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کردستان ـ شهر سنندج خیابان بلوار شبلی نبش کوچه خانقاه 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 2000000 ریال منقسم به بیست سهم 100000 ریالی که تعداد بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 2000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 656/2700 مورخ 26/10/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سنندج پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدعلی احمدی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای علی منطقی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای علی قدمی به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمدنادیان به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 5 ـ 5 ـ آقای علی قدمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای رضا علیاری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علی اکبر دلیجانی به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت سنندج واحدثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی