اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6934

شناسه ملی: 10480137704

تاریخ ثبت: 1392/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/12

آدرس: 13 استان سمنان شهر سمنان محلات خ حکیم الهی ک حکیم الهی 43

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم رویا کتی به شماره ملی 041051XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای احمد تقی نیام به شماره ملی 007620XXXX نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس کتی به شماره ملی 041029XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای حسن رجایی نژاد به شماره ملی 452991XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا همتی محتشم به شماره ملی 007589XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971115XXXX05581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

شرکت فوق در تاریخ 12/5/1392 شماره ثبت 6934 و شناسه ملی 104801XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 نصب و راه اندازی و پشتیبانی دوربین های مداربسته 2 نصب و راه اندازی و پشتیبانی سنسورهای هوشمند صنعتی و ساختمانی (چشم الکترونیک) 3 نصب و راه اندازی و پشتیبانی جک های اتوماتیک (درب های برقی) 4 نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های امنیتی 5 نصب و راه اندازی و پشتیبانی آسانسور 6 . نصب و راه اندازی و پشتیبانی آیفون های تصویری پس از اخذ مجوز های لازم 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان سمنان - شهر سمنان - محلات - خ حکیم الهی - ک حکیم الهی 43 - پ 4 - ط 1 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 169 مورخ 13/4/1392 نزد بانک ملی شعبه غدیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جواد گلیان به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای علیرضا گلیان به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمد رضا گلیان به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمد رضا گلیان به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی به امضا جواد گلیان (رییس هییت مدیره) با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری به امضا محمد رضا گلیان ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای هادی ناظریه به عنوان بازرس اصلی 28 آقای بهروز بهشتی به عنوان بازرس علی البدل ش 367910XXXX112735XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی